Micheáš 5

1

Teraz sa sober v čatu, dcéro čaty! Obľahni nás; palicou bijú sudcu Izraelovho na líce.

2

A ty, Bet-lehem-, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku.

3

Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými.

4

A bude stáť a pásť v sile Hospodinovej, vo velebnosti mena Hospodina, svojho Boha. A tak budú bývať, lebo teraz už bude veľký až do končín zeme.

5

On bude pokojom. Keď prijde Assúr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu.

6

A spasú zem Assúrovu mečom a zem Nimrodovu v jej bránach. A tak vytrhne od Assúra, keď prijde do našej zeme a keď vkročí na naše územie.

7

A ostatok Jakobov bude prostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, jako tichý dážď hojný na bylinu, ktorý už nebude očakávať na nikoho ani sa nebude nadejať na synov človeka.

8

A ostatok Jakobov bude medzi národami, prostred mnohých ľudí, jako lev medzi lesnými zvieratami, jako mladý lev medzi stádami drobného dobytka, ktorý keď prejde, pošliape a roztrhá, a niet toho, kto by vytrhol.

9

Tvoja ruka sa vyvýši nad tvojimi protivníkmi, a vyťatí budú všetci tvoji nepriatelia.

10

A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin, že vyplienim tvoje kone z tvojho stredu a zahubím tvoje vozy.

11

Vyplienim mestá z tvojej zeme a rozborím všetky tvoje pevnosti.

12

A vyplienim čary z tvojej ruky, ani nebudeš mať viacej planetárov;

13

vyplienim tvoje rytiny i tvoje modlárske stĺpy z tvojho stredu, a nebudeš sa už viacej klaňať dielu svojich rúk;

14

vykorením tvoje háje z tvojho stredu a zahladím tvoje mestá.

15

A vykonám pomstu v hneve a v prchlivosti na národoch, ktoré neposlúchaly.