Abdiáš 1

1

Videnie Obadiášovo: Takto hovorí Pán Hospodin o Edomovi: Počuli sme povesť od Hospodina, a posol je poslaný medzi národy, ktorý hovorí: Vstaňte, a nože vstaňme proti nemu do boja!

2

Hľa, učinil som ťa malým medzi národami; opovržený si veľmi.

3

Pýcha tvojho srdca ťa oklamala, oj, ty, ktorý bývaš v skalných rozsadlinách, vo svojom vysokom bydlisku, ktorý hovoríš vo svojom srdci: Kto ma strhne na zem?!

4

Keby si si spravil vysoko jako orol, a keby si položil svoje hniezdo medzi hviezdami, aj odtiaľ ťa strhnem, hovorí Hospodin.

5

Keby prišli zlodeji na teba, keby lupiči vnoci - Oj, aký si zničený! -, či nenakradnú iba toľko, čo im je dosť? Keby prišli poberači hrozien na teba, či by nezanechali paberkov?

6

Oj, aké sú prekutané veci Ezavove, prehľadané jeho poklady!

7

Až k pomedziu ťa vyprevadia všetci tí mužovia, s ktorými máš smluvu; povedú ťa, zmocnia sa ťa mužovia, s ktorými máš pokoj! Tí, ktorí jedia tvoj chlieb, nastavia ti pascu! Nebude proti tomu rozumu.

8

Či nebude toho dňa tak, hovorí Hospodin, že vyhubím múdrych z Edoma a rozumnosť s vrchu Ezavovho?

9

A tvoji udatní sa budú desiť, Témane, aby bol vyťatý človek s vrchu Ezavovho pre vraždu.

10

Pre ukrutnosť, ktorú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, pokryje ťa hanba, a budeš vyťatý na večnosť.

11

Toho dňa, ktorého si stál naproti, toho dňa, ktorého cudzinci zajímali jeho vojsko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich.

12

A preto sa nedívaj na deň svojho brata, na deň jeho nešťastia ani sa neraduj nad synmi Júdovými v deň ich zahynutia ani neroztváraj naširoko svojich úst v deň úzkosti.

13

Nevojdi do brány môjho ľudu v deň ich zkazy; nedívaj sa i ty na jeho zlé v deň jeho zkazy; ani nevystri svojej ruky na jeho imanie v deň jeho zkazy.

14

Ani nestoj na rozcestí, aby si vyťal tých, ktorí by z neho unikli, ani nevydaj nepriateľovi jeho pozostatkov v deň úzkosti.

15

Lebo je blízko deň Hospodinov, ktorý prijde na všetky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja odplata sa navráti na tvoju hlavu.

16

Lebo jako ste pili na vrchu mojej svätosti, tak budú piť všetky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hltať a budú, jako keby ich nebolo bývalo.

17

Ale na vrchu Sione bude uniklé, a vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vládnuť svojimi vlastníctvami.

18

A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom, a dom Ezavov bude slamou, a rozpália sa na neho a strávia ho, ani nebude toho, kto by pozostal domu Ezavovmu, lebo Hospodin hovoril.

19

Tí na juhu budú dedične vládnuť vrchom Ezavovým a tí na rovine Filištínmi a budú dedične vládnuť poľom Efraimovým a poľom Samárie a Benjamin Gileádom.

20

A zajatí toho vojska synov Izraelových budú vládnuť tým, čo bolo majetkom Kananejov až po Sareptu, a zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sefarade, budú dedične vládnuť mestami na juhu.

21

A tak vyjdú záchrancovia na vrch Sion, aby súdili vrch Ezavov, a kráľovstvo bude Hospodinovo.