Amos 9

1

Videl som Pána stáť vedľa oltára, a riekol: Uder hlavicu, aby sa zatriasly prahy a odraz ich a hoď na hlavu ich všetkých, a ich ostatok pobijem mečom; nikto im neunikne, ani sa im nikto nezachráni útekom.

2

Keby sa preborili až do pekla, odtiaľ ich vezme moja ruka; a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem;

3

keby sa ukryli na vrchu Karmela, vykutám ich odtiaľ a vezmem ich; keby sa skryli pred mojimi očima na dne mora, odtiaľ rozkážem hadovi, a vyhryzie ich;

4

a keby odišli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, odtiaľ rozkážem meču, a pobije ich a obrátim svoje oko na nich na zlé a nie na dobré.

5

Lebo Pán Hospodin Zástupov je to, ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa, a smútia všetci, ktorí bývajú na nej, a vystúpi celá jako rieka Níl a klesne jako rieka Egypta;

6

ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi a svoju klenbu založil nad zemou, ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme; Hospodin je jeho meno.

7

Či nie ste mi vy, synovia Izraelovi, jako synovia Ethiopov? hovorí Hospodin. Či som nevyviedol Izraela z Egyptskej zeme hore, Filištínov z Kaftora a Sýra z Kíra?

8

Hľa, oči Pána Hospodina proti tomu hriešnemu kráľovstvu, a zahladím ho s tvári zeme, krome že priam celkom nezahladím domu Jakobovho, hovorí Hospodin.

9

Lebo hľa, ja prikážem a budem previevať dom Izraelov medzi všetkými národami, jako sa previeva riečicou, ale neprepadne ani jediné zrno na zem.

10

Od meča pomrú všetci hriešnici z môjho ľudu, ktorí hovoria: Nepriblíži sa k nám ani nenadíde na nás zlé.

11

Toho dňa postavím stán Dávidov, padlý, a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho jako za dní drievneho veku,

12

aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národami, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Hospodin, ktorý to učiní.

13

Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom, a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou.

14

A dovediem zpät zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia spustlé mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia zahrád a budú jesť ich ovocie.

15

A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Bôh.