Amos 6

1

Beda hriešne ubezpečeným na Sione a tým, ktorí sa nadejú na vrch Samárie, slovutným prvotiny národov, ku ktorým chodia dom Izraelov!

2

Zajdite do Chalne a vidzte a odtiaľ iďte do veľkého Chamatu a sídite do Gátu Filištínov! Či sú oni lepší ako tieto kráľovstvá? Ak je ich územie väčšie ako vaše územie?-

3

Beda vám, vy, ktorí odďaľujete zlý deň, a pristavujete stolicu ukrutnosti.

4

Beda tým, ktorí líhajú na posteliach zo slonovej kosti a rozťahujú sa na svojich ložiach, jedia barancov zo stáda a vykŕmené teľatá zo stáje,

5

tým, ktorí žvania pri zvuku harfy; vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid,

6

ktorí pijú zo šálok na víno, mažú sa prvotinou oleja a necítia bolesti nad skrúšením Jozefovým!

7

Preto teraz pojdú do zajatia medzi prvými zajatými, a ustúpi rozpustilý krik tých, ktorí sa tak rozťahujú.

8

Pán Hospodin prisahal na svoju dušu, hovorí Hospodin, Bôh Zástupov: Ohavnosťou mi je pýcha Jakobova; nenávidím jeho paláce a vydám mesto i jeho náplň.

9

A stane sa, ak zostane v jednom dome desať mužov, že zomrú.

10

A vezme ho jeho strýc a jeho spaľovač, aby vyniesli kosti z domu. A povie tomu, ktorý bude v zadnej časti domu: Či je tam ešte niekto s tebou? A ten odpovie: Nieto nikoho. A povie Mlčať! Lebo nechceli pamätať na meno Hospodinovo.

11

Lebo hľa, Hospodin prikáže, a nepriateľ zbije veľký dom a obráti ho na rumy a malý dom na trhliny.

12

Či azda pobežia kone po skale? Či ju bude niekto orať na voloch? Lebo ste obrátili súd na jed a ovocie spravedlivosti na palinu.

13

Vy, ktorí sa radujete tomu, čo nie je ničím, ktorí hovoríte: Či sme si nevzali rohov vo svojej vlastnej sile?

14

Lebo hľa, vzbudím proti vám, dome Izraelov, hovorí Hospodin, Bôh Zástupov, národ, a budú vás sužovať odtiaľ, kade sa ide do Chamatu, až po potok roviny Araby.