Amos 5

1

Počujte toto slovo, ktoré ja vynášam proti vám ako nárek, dome Izraelov!

2

Padla, nepovstane viacej panna Izraelova. Hodená je na svoju zem; niet toho, kto by ju pozdvihol.

3

Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Mesto, ktoré vyvedie tisíc, ponechá zbytok sto, a to, ktoré vyvedie sto, ponechá domu Izraelovmu zbytok desať.

4

Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraelovmu: Hľadajte ma a žite!

5

A nehľadajte Bét-ela ani nechoďte do Gilgala jako ani neprechoďte do Béršeby; lebo Gilgal pojde istotne do zajatia, a Bét-el bude na nič.

6

Hľadajte Hospodina a žite, aby neprenikol ako oheň do domu Jozefovho, a trávil by, kým by nebolo Bét-elu toho, kto by uhasil!

7

Tí ktorí obracajú súd na palinu a spravedlivosť nechávajú na zemi.

8

No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno!

9

Ktorý pôsobí to, aby sa zableskla zkaza nad silným, a prišla zkaza na pevnosť.

10

Nenávidia v bráne toho, kto karhá, a toho, kto hovorí pravdu, majú v ohavnosti.

11

A tak preto, že šliapete po chudobnom a beriete od neho bremeno obilia, nastaväli ste síce domov z tesaného kameňa, ale nebudete bývať v nich; nasadili ste vzácnych viníc, ale nebudete piť ich vína.

12

Lebo znám, aké mnohé sú vaše prestúpenia a mocné vaše hriechy, ktorí trápite spravedlivého, ktorí beriete úplatok pokryť vinu a zohýnate biednych v bráne.

13

Preto rozumný mlčí v takom čase, lebo je to zlý čas.

14

Hľadajte dobré a nie zlé, aby ste žili, a tak bude Hospodin, Bôh Zástupov, s vami, jako hovoríte.

15

Nenáviďte zlé a milujte dobré a postavte v bráne súd; snáď sa zmiluje Hospodin, Bôh Zástupov, nad ostatkom Jozefovým.

16

Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Zástupov, Pán: Po všetkých uliciach nárek, a po všetkých námestiach povedia: Beda, beda! A povolajú oráča k smútku a k náreku tých, ktorí vedia kvíliť.

17

A po všetkých viniciach bude nárek, pretože prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin.

18

Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov! Načo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom.

19

Jako keď uteká niekto pred levom, a nadíde na neho medveď, alebo keď vojde do domu a oprie sa rukou o stenu, pohryzie ho had.

20

Či nie je deň Hospodinov tmou a nie svetlom, mrákavou, a dňom, v ktorom niet jasu?

21

Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vašich slávnostných shromaždení.

22

Lebo ak mi aj budete obetovať zápalné obeti a svoje obilné dary obetné, nebudú mi príjemné, a na pokojné obeti vášho vykŕmeného dobytka nepozriem.

23

Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich hárf nechcem počuť.

24

A tak nech sa valí súd ako vody a spravedlivosť ako nevysychajúci potok mocný.

25

Či ste mi doniesli bitné obeti alebo obilný dar obetný na púšti za štyridsať rokov, dome Izraelov?

26

Ale ste nosili stán svojho Molocha a Kijjúna, svoje obrazy, hviezdu svojho boha, ktoré ste si pripravili.

27

Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten, ktorého meno je Hospodin, Bôh Zástupov.