Amos 4

1

Počujte toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré ste na vrchu Samárie a ktoré utiskujete chudobných a drtíte biednych, ktoré hovoríte svojim pánom: Dones, a budeme piť!

2

Pán Hospodin prisahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vezmú preč za háky a to, čo zostane po vás, na rybárske udice.

3

A vyjdete trhlinami idúc každá priamo pred seba, a odvrhnete palác, hovorí Hospodin.

4

Poďte do Bét-ela a prestupujte zákon Boží, do Gilgala, rozmnožujte prestúpenia a potom ráno donášajte svoje bitné obeti, tretieho dňa svoje desiatky!

5

A kaďte z kvaseného obeť chvály a prevolajte dobrovoľné obeti, rozhláste! Lebo vy to tak radi, synovia Izraelovi, hovorí Pán Hospodin.

6

A preto som i ja vám dal čistotu zubov vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, avšak nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

7

A preto som i ja zadržal od vás dážď, keď bolo ešte tri mesiace do žatvy, a dal som, aby pršalo na jedno mesto, a na druhé mesto som nedal pršať; jedna čiastka poľa bola zvlažená dažďom, a druhá čiastka, na ktorú nepršalo, uschla.

8

A tak sa túlaly dve, tri mestá do jedného mesta, aby sa napily vody, ale sa nenapily, čo by boly maly dosť, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

9

Bil som vás suchom a rudou; množstvo vašich zahrád a viníc, vašich fíkov a olív požraly húsenice, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

10

Poslal som na vás mor ako kedysi na Egypt, pobil som vašich mládencov mečom vydajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vystúpil smrad vašich táborov, a to do vašich nozdier, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

11

Podvrátil som niektorých medzi vami tak, ako čo Bôh podvrátil Sodomu a Gomoru, a boli ste jako hlaveň, vytrhnutá z ohňa, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin.

12

Preto ti tak učiním, Izraelu, a preto, že ti to učiním, priprav sa vústrety svojmu Bohu, Izraelu!

13

Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí; ktorý činí rannú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, Hospodin, Bôh Zástupov, je jeho meno!