Amos 1

1

Slová Ámosa, ktorý bol medzi pastiermi z Tekoy, ktoré videl o Izraelovi za dní Uziáša, judského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Joasovho, izraelského kráľa, dva roky pred zemetrasením.

2

A povedal: Hospodin bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; smútiť budú pasienky pastierov, a uschne temeno Karmela.

3

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Damašku a pre štvoro neodvrátim toho, pretože mlátili Gileáda železnými mlátidlami.

4

A preto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove.

5

A polámem závoru Damašku a vyplienim obyvateľa z údolia Ávena a toho, ktorý drží berlu, z domu Édena, a ľud Sýrie pojde do zajatia do Kíra, hovorí Hospodin.

6

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Gazy a pre štvoro neodvrátim toho, pretože odvádzali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, do zajatia, aby ich vydali Edomovi.

7

A preto pošlem oheň na múr Gazy, a strávi jej paláce.

8

A vyplienim obyvateľa z Ašdóda a toho, ktorý drží berlu, z Aškalona a obrátim svoju ruku proti Ekronu, a zahynie ostatok Filištínov, hovorí Pán Hospodin.

9

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Týru a pre štvoro neodvrátim toho, pretože vydávali zajatých, všetkých, čo ich len bolo, Edomovi a nepamätali na smluvu bratov.

10

Preto pošlem oheň na múr Týru, a strávi jeho paláce.

11

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Edoma a pre štvoro neodvrátim toho, pretože stíhal svojho brata mečom a udusil všetku svoju ľútosť, a jeho hnev trhá, dravý, neprestajne, a svoju prchlivosť drží na večnosť.

12

A preto pošlem oheň na Téman, a strávi paláce Bocry.

13

Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení synov Ammonových a pre štvoro neodvrátim toho, pretože rozpárali tehotné Gileáda, aby rozšírili svoje územie.

14

A preto zanietim oheň na múre Rabby, a strávi jej paláce za vojenného kriku v deň boja, za búrky v deň víchrice.

15

A ich kráľ pojde do zajatia, on i jeho kniežatá spolu, hovorí Hospodin.