Levitikus 9

1

A stalo sa ôsmeho dňa, že povolal Mojžiš Árona a jeho synov i starších Izraelových

2

a povedal Áronovi: Vezmi si teľa z rožného statku na obeť za hriech a barana na zápalnú obeť, oboje bez vady, a obetuj ich pred Hospodinom.

3

A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš: Vezmite kozla z kôz na obeť za hriech a teľa a baránka, oboje ročné, bez vady, na zápalnú obeť,

4

a vola a barana zase na pokojnú obeť obetovať ich bitnou obeťou pred Hospodinom, aj obilnú obeť, zamiesenú v oleji, lebo dnes sa vám ukáže Hospodin.

5

Vtedy vzali to, čo prikázal Mojžiš, pred stán shromaždenia, a pristúpili, celá obec, a stáli pred Hospodinom.

6

A Mojžiš povedal: Toto je vec, ktorú prikázal Hospodin, aby ste ju učinili, a ukáže sa vám sláva Hospodinova.

7

A Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru a obetuj svoju obeť za hriech a svoju zápalnú obeť a pokry hriech za seba a za ľud a obetuj obetný dar ľudu a pokry hriech za nich, tak ako prikázal Hospodin.

8

Vtedy pristúpil Áron k oltáru a zabil teľa obeti za hriech, ktorá bola za neho.

9

A synovia Áronovi doniesli k nemu krv, a on omočil svoj prst do krvi a dal na rohy oltára a ostatnú krv vylial k základu oltára.

10

Ale tuk a ľadviny a bránicu z pečene z obeti za hriech kadiac spálil na oltári, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

11

A mäso i kožu spálil ohňom vonku za táborom.

12

Potom zabil zápalnú obeť, a synovia Áronovi mu podali krv, a pokropil ňou na oltár dookola.

13

A podali mu i zápalnú obeť po jej kusoch i hlavu, a kadiac pálil na oltári.

14

A vymyjúc vnútornosti i nohy kadil a spálil to so zápalnou obeťou na oltári.

15

Obetoval aj obetný dar ľudu a vzal kozla obeti za hriech, ktorý bol za ľud, a zabil ho a obetoval obeťou za hriech ako tam prv.

16

A obetoval zápalnú obeť a pripravil ju podľa ustanoveného poriadku.

17

A tak obetoval aj obilnú obeť a naplnil z nej svoju ruku a kadiac pálil to na oltári, krome zápalnej obeti rannej.

18

A zabil vola i barana, pokojnú to obeť bitnú, ktorá bola za ľud, a synovia Áronovi mu podali krv, a kropil ňou na oltár dookola.

19

Podali mu aj tuky z vola i z barana, chvost a tuk, ktorý pokrýval vnútornosti, ľadviny aj bránicu pečene

20

a položili tuky na prsia, a kadiac pálil tuky na oltári.

21

A prsia i pravé plece vznášal Áron na rukách obeťou povznášania pred Hospodinom, tak ako prikázal Mojžiš.

22

Potom pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu a požehnal ho a sostúpil od obetovania obeti za hriech a zápalnej obeti a pokojnej obeti.

23

A Mojžiš a Áron vošli do stánu shromaždenia a keď vyšli, požehnali ľud, a vtedy sa ukázala sláva Hospodinova všetkému ľudu.

24

A vyšiel oheň zpred tvári Hospodinovej a strávil, čo bolo na oltári, zápalnú obeť i tuky, čo keď videl všetok ľud, zkríkli radosťou a padli na svoju tvár.