Levitikus 16

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi po smrti dvoch synov Áronových, ktorí zomreli v tom, keď sa blížili obetovať pred Hospodinom.

2

A Hospodin riekol Mojžišovi: Hovor Áronovi, svojmu bratovi, aby nevchádzal hocikedy do svätyne, do vnútra za oponu pred pokrývku, ktorá je na truhle, aby nezomrel, lebo sa v oblaku ukážem nad pokrývkou.

3

S týmto vojde Áron do svätyne: s juncom z hoviad na obeť za hriech a s baranom na zápalnú obeť.

4

Ľanovú sukňu svätú si oblečie a ľanové nohavice budú na jeho tele, a opáše sa ľanovým pásom a ľanovým ovojom ovije hlavu; to je sväté rúcho. A umyjúc svoje telo vodou oblečie si ho.

5

A od obce synov Izraelových vezme dvoch kozlov z kôz na obeť za hriech a jedného barana na zápalnú obeť.

6

A Áron bude obetovať junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, a tak pokryje hriech za seba a za svoj dom.

7

Potom vezme tých dvoch kozlov a postaví ich pred Hospodina pri dveriach stánu shromaždenia.

8

A Áron dá na oboch kozlov losy, jeden los Hospodinovi a druhý los azázelovi.

9

A Áron bude obetovať kozla, na ktorého padne los Hospodinovi, a bude ho obetovať obeťou za hriech.

10

A kozla, na ktorého padne los azázelovi, nech postavia živého pred Hospodina pokryť na ňom hriech pustiac ho azázelovi na púšť.

11

A Áron bude obetovať junca obeti za hriech, ktorá bude za neho, a pokryje hriech za seba a za svoj dom, a tedy zabije junca obeti za hriech, ktorá bude za neho.

12

Potom vezme plnú nádobu horiaceho uhlia s oltára zpred tvári Hospodinovej a plné svoje hrsti voňavého kadiva utlčeného a vnesie dovnútra za oponu.

13

A dá kadivo na oheň pred Hospodinom, a oblak kadiva pokryje pokrývku, ktorá je na svedoctve, a nezomrie.

14

A vezme z krvi junca a poprská svojím prstom na pokrývku na východ a pred pokrývkou bude prskať sedemkrát z krvi svojím prstom.

15

Potom zabije kozla obeti za hriech, ktorá bude za ľud, a zanesie jeho krv dovnútra za oponu a urobí s jeho krvou tak, ako urobil s krvou junca, a poprská ňou na pokrývku a pred pokrývkou.

16

A pokryje hriech na svätyni a tak ju očistí od nečistôt synov Izraelových a od ich prestúpení čo do všetkých ich hriechov a tak urobí aj stánu shromaždenia, ktorý býva s nimi prostred ich nečistôt.

17

Niktorý človek nebude v stáne shromaždenia, keď vojde pokryť hriech v svätyni, dokiaľ nevyjde, a pokryje za seba a za svoj dom i za celé shromaždenie Izraelovo.

18

Potom vyjde k oltáru, ktorý je pred Hospodinom, a pokryje na ňom. A vezme z krvi junca a z krvi kozla a dá na rohy oltára dookola.

19

A poprská naň z krvi svojím prstom sedemkrát a očistí ho a posvätí ho očistiac ho od nečistôt synov Izraelových.

20

Keď potom dokončí pokrývať a tak očisťovať svätyňu od hriechu i celý stán shromaždenia i oltár, bude obetovať živého kozla.

21

A Áron vzloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla a bude vyznávať nad ním všetky neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na hlavu kozla a vyženie ho človekom, ustanoveným na to, na púšť.

22

A kozol ponesie na sebe všetky ich neprávosti do neschodnej zeme. A tedy vyženie kozla na púšť.

23

Potom prijde Áron do stánu shromaždenia a vyzlečie si ľanové rúcha, ktoré si obliekol, keď mal vojsť do svätyne, a nechá ich tam.

24

A umyje svoje telo vodou na svätom mieste a oblečie si svoje rúcho a vyjde a bude obetovať svoju zápalnú obeť a zápalnú obeť ľudu a pokryje hriech za seba i za ľud.

25

A tuk obeti za hriech bude kadiac páliť na oltári.

26

A ten, ktorý vyhnal kozla azázelovi, operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a potom vojde do tábora.

27

A junca obeti za hriech a kozla obeti za hriech, ktorých krv bola zanesená pokryť hriech v svätyni, vynesie von za tábor, a spália ich kože ohňom aj ich mäso aj ich lajno.

28

A ten, kto ich spálil, operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a potom vojde do tábora.

29

A bude vám i toto večným ustanovením siedmeho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca, že budete ponižovať svoje duše. A nebudete konať nijakej práce, ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami,

30

lebo toho dňa pokryjú na vás hriech, aby vás očistili; od všetkých svojich hriechov budete čistí pred Hospodinom.

31

Sobotou odpočinku vám to bude, a budete ponižovať svoje duše, večným ustanovením.

32

A hriechy pokryje kňaz, ktorého pomažú a ktorému naplnia jeho ruku a tak ho vysvätia, aby konal kňazskú službu namiesto svojho otca a oblečie si ľanové rúcho, sväté rúcho.

33

A pokryje a tak očistí svätú svätyňu a pokryje i stán shromaždenia i oltár. A pokryje hriech i na kňazoch i na všetkom ľude shromaždenia.

34

To vám bude večným ustanovením na pokrývanie hriechu na synoch Izraelových, na očistenie od všetkých ich hriechov, raz do roka. A učinil, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.