Ozeáš 6

1

Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia: Poďte, a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás.

2

Obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred jeho tvárou.

3

A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina; jeho východ stojí pevne jako svitanie rána a prijde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem.

4

Čo ti mám učiniť, Efraime, čo ti mám učiniť, Júda, keď je vaša dobrota jako ranný oblak a jako rosa, ktorá ide ta skoro za rána?

5

Preto som otesával svojimi prorokmi a zabíjal som ich slovami svojich úst, a tvoje súdy sú, jako keď vyjde svetlo.

6

Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, a známosť Božia je nad zápalné obeti.

7

Ale oni prestúpili moju smluvu jako Adam; tam sa dopustili nevernosti proti mne.

8

Gileád, mesto činiteľov neprávosti, plné stôp krvi.

9

A jako lotri čakajú na človeka, tak rota kňazov; vraždia na ceste do Sichema; lebo páchajú mrzkosť.

10

V dome Izraelovom vidím hroznú vec; tam smilní Efraim, zanečistil sa Izrael.

11

I Júda, aj tebe je určená žatva, keď dovediem zpät zajatie svojho ľudu.