Ozeáš 3

1

A Hospodin mi riekol: Iď ešte a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, jako miluje Hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom a milujú hroznové hrudy.

2

A tak som si ju kúpil za pätnásť striebra a za pol druha chomera jačmeňa.

3

A povedal som jej: Seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a taký budem i ja naproti tebe.

4

Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov.

5

Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa, a strachom pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.