Ezechiel 5

1

A ty, synu človeka, vezmi si ostrý meč; vezmeš si ho namiesto britvy holičov a prejdeš ním po svojej hlave a po svojej brade. Potom si vezmeš vážky a rozdelíš to.

2

Tretinu spáliš ohňom prostred mesta, keď sa vyplnia dni obliehania; potom vezmeš druhú tretinu a budeš rúbať mečom okolo nej dookola, a ostatnú tretinu rozmeceš do vetra, a ja vytasím meč za nimi.

3

Ale vezmeš odtiaľ niečo málo vlasov čo do počtu a zaviažeš ich do svojich krýdel svojho rúcha.

4

Ale ešte aj z tých vezmeš a hodíš ich doprostred ohňa a spáliš ich ohňom; z toho vyjde oheň na celý dom Izraelov.

5

Takto hovorí Pán Hospodin: Tento Jeruzalem, postavil som ho vprostred národov a vôkol neho som rozložil krajiny.

6

Ale on sa sprotivil mojim súdom páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako pohania, a mojim ustanoveniam dopúšťajúc sa väčších hriechov než krajiny, ktoré sú vôkol neho; lebo zavrhli moje súdy a čo do mojich ustanovení, nechodili v nich.

7

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že ste zúrili viac ako pohania, ktorí sú vôkol vás, v mojich ustanoveniach ste nechodili a mojich súdov ste nečinili, ba ani len podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás, ste nečinili,

8

preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, i ja prijdem na teba a vykonám v tvojom strede súdy pred očami pohanov.

9

A vykonám na tebe to, čoho som ešte nevykonal, a čomu podobného ani viac nevykonám, pre všetky tvoje ohavnosti.

10

Preto otcovia budú jesť synov v tvojom strede, a synovia budú jesť svojich otcov, a vykonám na tebe súdy a rozptýlim všetok tvoj ostatok vo všetky vetry.

11

Preto, jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, preto, že si poškvrnil moju svätyňu všelijakými svojimi mrzkosťami a všelijakými svojimi ohavnosťami, preto i ja, cele iste, ujmem z teba, a nezľutuje sa moje oko, a nebudem šetriť ani ja.

12

Tretina ťa pomrie morom a pohynie hladom v tvojom strede, a tretina padne mečom vôkol teba, a tretinu rozptýlim vo všetky vetry a budem ich stíhať vytaseným mečom.

13

A tak sa dokoná môj hnev, a ukojím svoju prchlivosť na nich a poteším sa. A zvedia, že ja Hospodin som hovoril vo svojej horlivosti, keď dokonám svoju prchlivosť na nich.

14

A učiním ťa púšťou a potupou medzi národami, ktoré sú vôkol teba, pred očami každého, kto pojde tade.

15

A budeš potupou a posmechom, výstražným príkladom a zdesením národom, ktoré sú vôkol teba, keď vykonám na tebe súdy v hneve a v prchlivosti a v káraní prchlivosti, ja Hospodin som hovoril,

16

keď pošlem na nich preveľmi zlé strely hladu, ktoré budú na zkazu, ktoré pošlem nato, aby som vás zkazil, a navalím na vás hlad a polámem vám palicu chleba.

17

A pošlem na vás hlad a ľútu zver, a osirotia ťa, a mor a krv prejde tebou, a uvediem na teba meč. Ja Hospodin som hovoril.