Ezechiel 48

1

Toto sú mená pokolení. Od severného konca po strane cesty do Chetlona, kade sa ide do Chamatu, Chacar-enán, hranica Damašku na sever, po strane Chamatu, a tak mu budú patriť tie kraje, strana od východu na západ k moru: Dánovi jeden diel.

2

A popri hranici Dánovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Aserovi jeden diel.

3

A popri hranici Aserovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Naftalimu jeden diel.

4

A popri hranici Naftaliho od východnej strany až po západnú stranu k moru: Manassesovi jeden diel.

5

A popri hranici Manassesovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Efraimovi jeden diel.

6

A popri hranici Efraimovej od východnej strany a až po západnú stranu k moru: Rúbenovi jeden diel.

7

A popri hranici Rúbenovej od východnej strany po západnú stranu k moru: Júdovi jeden diel.

8

A popri hranici Júdovej od východnej strany po západnú stranu k moru bude tá obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať, dvadsaťpäť tisíc šírky a dĺžky, jako jeden z dielov, od východnej strany až po západnú stranu k moru, a svätyňa bude prostred neho.

9

Obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať Hospodinovi, bude dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky.

10

A týmto bude svätá obeť pozdvihnutia, kňazom, na sever dvadsaťpäť tisíc a na západ, k moru, šírky desať tisíc a na východ šírky desať tisíc a na juh dĺžky dvadsaťpäť tisíc, a svätyňa Hospodinova bude prostred toho.

11

Bude to kňazom, každému, ktorý bude posvätený zo synov Cádokových, ktorí strážili moju stráž, ktorí neblúdili, keď blúdili synovia Izraelovi, jako blúdili Levitovia.

12

A budú mať osobitnú obeť pozdvihnutia, z obeti pozdvihnutia zeme, svätosväté, popri území Levitov.

13

A Levitovia dostanú popri území kňazov dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. Každá dĺžka bude dvadsaťpäť tisíc a šírka desať tisíc.

14

Nepredajú z toho ani nezamenia, ani neprejde prvotina zeme na iného, pretože je svätá Hospodinovi.

15

A päť tisíc pozostalého na šírku naproti tým dvadsiatim a piatim tisícom bude neposvätené miesto obecné pre mesto na bývanie a na predmestie, a mesto bude prostred neho.

16

A toto budú jeho rozmery: severná strana štyri tisíce päťsto, južná strana štyri tisíce päťsto, od východnej strany štyri tisíce päťsto a západná strana, k moru, štyri tisíce a päťsto.

17

Mesto bude mať predmestie, na sever dvesto päťdesiat, na juh dvesto päťdesiat, na východ dvesto päťdesiat a na západ k moru, dvesto päťdesiat.

18

A pozostalé na dĺžku popri svätej obeti pozdvihnutia, desať tisíc na východ a desať tisíc na západ, k moru, to bude popri svätej obeti pozdvihnutia, a dôchodok z toho bude na pokrm pre tých, ktorí budú slúžiť mestu.

19

A čo do toho, kto má slúžiť mestu, budú mu slúžiť zo všetkých pokolení Izraelových.

20

Celú tú obeť pozdvihnutia, dvadsaťpäť tisíckrát dvadsaťpäť tisíc, štvorhrannú, budete obetovať v svätú obeť pozdvihnutia k državiu mesta.

21

A pozostalé pre knieža, z jednej i z druhej strany svätej obeti pozdvihnutia a državia mesta pred tými dvadsiatimi a piatimi tisícami obeti pozdvihnutia až po hranicu na východ a na západ, k moru, naproti tým dvadsiatim a piatim tisícom ku hranici na západ, popri tých dieloch, bude pre knieža, a bude svätou obeťou pozdvihnutia, a svätyňa domu bude prostred nej.

22

A z državia Levitov a z državia mesta, prostred toho, čo bude patriť kniežaťu, medzi územím Júdovým a medzi územím Benjaminovým, bude kniežaťu.

23

A čo do ostatných pokolení: od východnej strany až po západnú stranu k moru: Benjaminovi jeden diel.

24

A popri hranici Benjaminovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Simeonovi jeden diel.

25

A popri hranici Simeonovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Izacharovi jeden diel.

26

A popri hranici Izacharovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Zabulonovi jeden diel.

27

A popri hranici Zabulonovej od východnej strany až po západnú stranu k moru: Gádovi jeden diel.

28

A popri hranici Gádovej k južnej strane, na poludnie, bude hranica od Támara k vodám Sváru Kádeša, k potoku, až k Veľkému moru.

29

To je zem, ktorú rozdelíte pokoleniam Izraelovým pre dedičstvo losom, a to sú ich údely, hovorí Pán Hospodin.

30

Toto sú výbehy mesta: od severnej strany štyri tisíce päťsto miery.

31

A brány mesta budú pomenované na mená pokolení Izraelových, tri brány na sever: brána Rúbenova jedna, brána Júdova jedna, brána Léviho jedna.

32

Na východnej strane štyri tisíce päťsto a tri brány, a to brána Jozefova jedna, brána Benjaminova jedna, brána Dánova jedna.

33

Južná strana štyri tisíce päťsto miery a brány tri: brána Simeonova jedna, brána Izacharova jedna, brána Zabulonova jedna.

34

Strana k moru, na západ, štyri tisíce päťsto, ich brány tri: brána Gádova jedna, brána Aserova jedna, brána Naftaliho jedna.

35

Dookola osemnásť tisíc trstín. A meno mesta od toho dňa: Hospodin tam.