Ezechiel 45

1

A keď budete vrhať los deliac zem do dedičstva, budete obetovať Hospodinovi obeť pozdvihnutia ako sväté zo zeme, dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. To bude sväté v celom svojom chotáre dookola.

2

Z toho bude ku svätyni päťsto dĺžky pri päťsto šírky, štvorhranné dookola, a bude mať päťdesiat lakťov voľného priestoru dookola.

3

A z tejto miery odmeriaš, z miery dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky, a v tom bude svätyňa, svätyňa svätých.

4

To bude sväté zo zeme; bude pre kňazov, svätoslužobníkov svätyne, pre tých, ktorí sa blížia, aby svätoslúžili Hospodinovi, a bude im miestom pre domy a svätyňou pre svätyňu.

5

A dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky bude Levitom, svätoslužobníkom domu, im za državie, dvadsať komôr.

6

A za državie mesta dáte päť tisíc šírky a dvadsaťpäť tisíc dĺžky popri obeti pozdvihnutia, popri obetnom údele svätyne; to bude pre celý dom Izraelov.

7

A kniežaťu bude z jednej i z druhej strany obeti pozdvihnutia svätyne a državia mesta, pred obetným údelom svätyne a pred državím mesta od západnej strany na západ a od východnej strany na východ, a čo do dĺžky, popri jednom z tých dielov od západného pomedzia až po východné pomedzie.

8

To bude jeho zo zeme za državie v Izraelovi, a nebudú viacej moje kniežatá utiskovať môjho ľudu, ale zem dajú domu Izraelovmu po ich pokoleniach.

9

Takto hovorí Pán Hospodin: Už vám bolo dosť, kniežatá Izraelove: odstráňte už raz ukrutnosť a zkazu a konajte súd a spravedlivosť a prestaňte zaháňať môj ľud z jeho državia, hovorí Pán Hospodin.

10

Majte spravedlivú váhu, spravedlivú efu a spravedlivý bat.

11

Efa a bat bude jednakou mierou, aby bat obsahoval desatinu chomera, a desiata čiastka chomera efu; podľa chomera bude jeho miera.

12

A šekel bude dvadsať gér; dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov vám bude mána.

13

Toto bude obeť pozdvihnutia, ktorú budete obetovať; šestinu efy z chomera pšenice a dáte šiesty diel efy z chomera jačmeňa.

14

A čo do ustanovenia dotyčne oleja - bat je miera oleja -: desatinu batu z kora; desať batov robí chomer, lebo desať batov je chomer.

15

A jedno dobytča z drobného stáda zo dvoch sto kusov z dobrej paše Izraelovej na obetný dar obilný a na zápalnú obeť a na pokojné obeti pokryť na nich hriech, hovorí Pán Hospodin.

16

A všetok ľud zeme bude zaviazaný kniežaťu v Izraelovi k tejto obeti pozdvihnutia.

17

A na kniežati bude dávať zápalné obeti a obetný dar obilný a liatu obeť na sviatky, na novmesiace a na soboty, na všetky výročné slávnosti domu Izraelovho; on bude pripravovať obeť za hriech, obetný dar obilný, zápalnú obeť a pokojné obeti pokryť hriech za dom Izraelov.

18

Takto hovorí Pán Hospodin: Prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca vezmeš junca z hoviad, bez vady, a očistíš svätyňu od hriechu.

19

A kňaz vezme z krvi tej obeti za hriech a dá na podvoje domu a na štyri uhly prepásania oltára a na podvoje brány vnútorného dvora.

20

Tak učiníš aj siedmeho dňa toho istého mesiaca pre človeka, poblúdivšieho a hlúpeho. A tak pokryjúc hriech očistíte dom.

21

Prvého mesiaca, štrnásteho dňa toho mesiaca budete mať Pésach, slávnosť siedmich dňov; jesť sa budú nekvasené chleby.

22

A toho dňa pripraví knieža za seba a za všetok ľud zeme junca na obeť za hriech.

23

A po sedem dní sviatku bude pripravovať zápalnú obeť Hospodinovi, sedem juncov a sedem baranov bez vady na deň, po sedem dní, a na obeť za hriech kozla z kôz na deň.

24

A pripraví obetný dar obilný, efu na junca a efu na barana a oleja hín na efu.

25

Siedmeho mesiaca pätnásteho dňa toho mesiaca, vo sviatok, bude robiť to isté sedem dní, jako obeť za hriech, tak i zápalnú obeť a jako obetný dar obilný, tak olej.