Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936
← 31

Ezechiel 32

33 →
1

A zase bolo dvanásteho roku, dvanásteho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

2

Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad faraonom, egyptským kráľom, a povieš mu: podobal si sa mladému ľvovi národov, ale ty si bol ako drak v moriach, vynoroval si sa vo svojich riekach, mútil si vody svojimi nohami a šliapal si ich rieky.

3

Takto hovorí Pán Hospodin: Ale rozostriem na teba svoju sieť shromaždením mnohých národov, a vytiahnu ťa v mojom vleku.

4

A hodím ťa na zem, na šíre pole ťa šmarím a učiním to, že budú bývať na tebe všelijakí vtáci nebeskí a nasýtim tebou zver celej zeme.

5

Dám tvoje telo na vrchy a vyplním doliny hromadou tvojich mŕtvol

6

a napojím zem, v ktorej plávaš, tvojou krvou až po vrchy, takže sa i potoky naplnia tebou.

7

A v tom, keď ťa vyhasím, zakryjem nebesia a oblečiem ich hviezdy v čierno; slnce zakryjem hustým oblakom, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu;

8

všetky svetelné telesá na nebi pokryjem pre teba v čierno a dám tmu na tvoju zem, hovorí Pán Hospodin.

9

A strápim srdce mnohých národov, keď zanesiem zvesť o tvojom skrúšení medzi národy, do zemí, ktorých si neznal.

10

A učiním to, aby sa desily nad tebou mnohé národy, a ich kráľovia sa budú náramne hroziť nad tebou, keď budem šermovať svojím mečom pred ich tvárou, a budú sa triasť každú chvíľu, každý za svoj život, v deň tvojho pádu.

11

Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Meč babylonského kráľa prijde na teba.

12

Mečami udatných porazím tvoje množstvo; ukrutní z národov sú všetci, koľko ich je a zkazia pýchu Egypta, a bude zahladené všetko jeho množstvo.

13

A vyhubím každé jeho hovädo spopri mnohých vôd, a nebude ich viacej mútiť noha človeka, ani ich nebude mútiť kopyto hoväda.

14

Vtedy spôsobím to, aby opadly ich vody a ich rieky tiekly jako olej, hovorí Pán Hospodin,

15

keď obrátim Egyptskú zem na pustinu a púšť, na zem, vyprázdnenú z jej plnosti, keď zbijem všetkých tých, ktorí bývajú v nej, a zvedia, že ja som Hospodin.

16

To je trúchlospev, ktorý budú spievať nariekajúc; dcéry národov ho budú spievať nariekajúc; nad Egyptom i nad všetkým jeho množstvom ho budú spievať nariekajúc, hovorí Pán Hospodin.

17

A bolo dvanásteho roku, pätnásteho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

18

Synu človeka, nariekaj nad množstvom Egypta a svrhni ho dolu, aj on, Egypt, i dcéry slávnych národov, do spodku zeme s tými, ktorí sostupujú do jamy.

19

Nad koho si ty krásnejší? Sostúp a polož sa ležať s neobrezanými!

20

Padnú medzi pobitými od meča; meč je daný; vlečte ho i všetky jeho množstvá!

21

Budú mu hovoriť najsilnejší z hrdinov zprostred pekla s tými, ktorí mu pomáhali: Sostúpili, ležia neobrezanci, pobití mečom.

22

Tam je Assúr i všetko jeho shromaždenie; jeho hroby sú vôkol neho; všetci sú pobití, padli od meča,

23

ktorého hroby sú dané v najzadnejších kútoch jamy, a jeho shromaždenie je vôkol jeho pohrobišťa, všetci pobití, padlí od meča, ktorí púšťali strach v zemi živých.

24

Tam je Élam i všetko jeho množstvo vôkol jeho pohrobišťa, všetko pobití, padlí od meča, ktorí sostúpili neobrezaní do spodku zeme, ktorí púšťali svoj strach v zemi živých, a nesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy.

25

Medzi pobitými mu dali ležisko so všetkým jeho množstvom; jeho hroby sú vôkol neho, vôkol jeho kráľa, všetko neobrezanci, pobití mečom, lebo ich strach sa púšťal v zemi živých, a tak nesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy; medzi pobitých je daný.

26

Tam je Mešech, Túbal i všetko jeho množstvo, jeho hroby vôkol neho, všetko neobrezanci, pobití mečom, pretože púšťali svoj strach v zemi živých.

27

A nebudú ležať s hrdinami, padlými z neobrezancov, ktorí sostúpili do pekla so svojimi vojennými nástrojami, a dali svoje meče pod svoje hlavy, a tak je ich neprávosť na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v zemi živých.

28

Ale ty budeš skrúšený medzi neobrezancami a budeš ležať s pobitými od meča.

29

Tam je Edom, jeho kráľovia i všetky jeho kniežatá, ktorí sú vydaní aj so svojím hrdinstvom, aby boli jedno s pobitými od meča; ležia s neobrezancami a s tými, ktorí sostupujú do jamy.

30

Tam sú kniežatá severa, všetky, koľko ich bolo, i všetci Sidonci, ktorí sostúpili s pobitými, so svojím strachom hanbiac sa za svoje hrdinstvo a budú ležať, neobrezanci, s pobitými od meča a ponesú svoju potupu s tými, ktorí sostupujú do jamy.

31

Tých uvidí faraon a poteší sa i so všetkým svojím množstvom; mečom pobití budú faraon i všetko jeho vojsko, hovorí Pán Hospodin,

32

pretože som bol pustil jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi neobrezancami s pobitými od meča, faraon i všetko jeho množstvo, hovorí Pán Hospodin.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936