Ezechiel 28

1

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

2

Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru: Takto hovorí Pán Hospodin: Pretože sa povýšilo tvoje srdce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Bôh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha.

3

Lebo hľa, si múdrejší ako Daniel; niktorá vec tajná nie je skrytá pred tebou;

4

svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov;

5

vo svojej veľkej múdrosti svojím kupectvom si rozmnožil svoju moc, a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci.

6

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že vydávaš svoje srdce za srdce, podobné srdcu Boha,

7

preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných zpomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť.

8

Do jamy ťa spustia, a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci morí.

9

Či azda povieš: Ja som Bôh, pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Bôh, v ruke toho, ktorý ťa poškvrní?

10

Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodin.

11

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

12

Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu: Takto hovorí Pán Hospodin: Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy.

13

V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato; práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pripravené.

14

Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi.

15

Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť.

16

Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti, a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem s vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim zprostred ohnivých kameňov.

17

Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba.

18

Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli.

19

Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu, a nebude ťa nikdy viacej až na veky.

20

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

21

Synu človeka, obráť svoju tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu

22

a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem na teba Sidone, a budem oslávený v tvojom strede! A zvedia, že ja som Hospodin, keď vykonám na ňom súdy a budem posvätený v ňom.

23

Pošlem naň mor a krv na jeho ulice, a budú padať pobití v jeho strede, keď prijdú naň mečom zo všetkých strán a zvedia, že ja som Hospodin.

24

A nebude viacej domu Izraelovmu bodajúceho tŕňa ani bodliaka, pôsobiaceho bolesť, od niktorých, ktorí sú vôkol nich, ktorí pohŕdajú nimi, a zvedia, že ja som Pán Hospodin.

25

Takto hovorí Pán Hospodin: Keď shromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú rozptýlení, a budem posvätený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať na svojej zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi, Jakobovi.

26

A budú bývať na nej bezpečne a nastaväjú domov a nasadia viníc a tedy budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí pohŕdajú nimi, všade vôkol nich, a zvedia, že ja som Hospodin, ich Bôh.