Ezechiel 25

1

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

2

Synu človeka, obráť svoju tvár proti synom Ammonovým a prorokuj proti nim.

3

A povieš synom Ammonovým: Počujte slovo Pána Hospodina! Takto hovorí Pán Hospodin: Ty, zem Ammonova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvrnená, a o zemi Izraelovej, že je spustošená, a o dome Júdovom, že odišli do zajatia,

4

preto hľa, vydám ťa synom východu za državie a rozbytujú v tebe svoje ohrady a postavia v tebe svoje príbytky; oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko.

5

A vydám mesto Rabbu za pastvisko veľblúdov a obydlia synov Ammonových za ležište drobného stáda, a zviete, že ja som Hospodin.

6

Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že si tlieskal rukou a dúpal nohou a radoval si sa s celým svojím opovržením v duši nad zemou Izraelovou,

7

preto hľa, vystriem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež národom a vyplienim ťa zpomedzi ľudí a vyhubím ťa zpomedzi zemí, zahladím ťa, a tak zvieš, že ja som Hospodin.

8

Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že hovorí Moáb a Seir: Hľa, dom Júdov je ako všetky iné národy,

9

preto hľa, otvorím bok Moábov od jeho miest, odtiaľ, kde sú jeho mestá, od jeho konca, rozkošnú zem Bét-haješimóta, Bálmeona a Kirjataima,

10

synom východu na synov Ammonových a dám ju do državia, aby sa nespomínalo na synov Ammonových medzi národami.

11

A vykonám súdy aj na Moábovi, a zvedia, že ja som Hospodin.

12

Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že sa Edom ukrutne pomstil domu Júdovmu a previnili sa veľmi a vypomstili sa na nich,

13

preto takto hovorí Pán Hospodin: Vystriem svoju ruku i na Edoma a vyplienim z neho človeka i hovädo a obrátim ho v pustinu od Témana, a až do Dedána popadajú mečom.

14

A dám svoju pomstu na Edoma rukou svojho ľudu Izraela, a vykonajú na Edomovi podľa môjho hnevu a podľa mojej prchlivosti, a poznajú moju pomstu, hovorí Pán Hospodin.

15

Takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že Filištíni robili v pomste a pomstili sa krute s opovržením v duši, aby zkazili vo večnom nepriateľstve,

16

preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, vystriem svoju ruku na Filištínov a vyplienim Keréťanov a vyhubím ostatok pobrežia mora

17

a vykonám na nich mnohonásobnú pomstu veľkú káraniami prchlivého hnevu, a zvedia, že ja som Hospodin, keď položím na nich svoju pomstu.