Ezechiel 13

1

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

2

Synu človeka, prorokuj proti prorokom Izraelovým, ktorí prorokujú, a povieš prorokom, prorokujúcim zo svojho srdca: Počujte slovo Hospodinovo!

3

Takto hovorí Pán Hospodin: Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za svojím duchom a prorokujú bez toho, že by boli niečo videli.

4

Jako líšky v spustošených miestach sú tvoji proroci, Izraelu!

5

Nevystúpili ste hore k trhlinám ani ste nepostavili ohrady vôkol domu Izraelovho, aby ste obstáli v boji v deň Hospodinov.

6

Vídajú márnosť a veštia lož, ktorí hovoria: Hospodin hovorí, a Hospodin ich neposlal, a robia nádej, že postavia slovo.

7

Či azda nevídavate márneho videnia a nehovoríte lživého veštenia? A hovoríte: Hospodin hovorí. A ja som nehovoril.

8

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že hovoríte márnosť a vídate lož, preto hľa, ja som proti vám, hovorí Pán Hospodin.

9

A tak bude moja ruka proti prorokom, ktorí vídajú márnosť a veštia lož. Nebudú v rade môjho ľudu, ani nebudú zapísaní v popise domu Izraelovho ani nevojdú do zeme Izraelovej. A zviete, že ja som Pán Hospodin.

10

Preto, a tedy preto, že uviedli môj ľud do bludu hovoriac: Pokoj, kým nieto pokoja. A keď on stavia hlinenú stenu, oni, hľa, ju zatierajú ničomným mazom.

11

Povedz tým natieračom bezcenného mazu, že opadne. Prijde zaplavujúci lejak, a vy, kamene krupobitia, padnete, a vyrúti sa búrlivý vietor!

12

A hľa, stena padne. Či vám azda nepovedia: No, kdeže je maz, ktorým ste boli omazali?

13

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Učiním to, že sa vyrúti búrlivý vietor v mojej prchlivosti, a zaplavujúci lejak prijde v mojom hneve a kamene krupobitia v prchlivosti na úplnú zkazu.

14

A rozváľam stenu, ktorú ste omazali ničomným mazom, a povalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. A padne Jeruzalem, a pohyniete v jeho strede a zviete, že ja som Hospodin.

15

A dokonám svoju prchlivosť na stene i na tých, ktorí ju zatierajú mazom, a poviem vám: Niet steny, a niet ani tých, ktorí ju zatierali,

16

prorokov Izraelových, ktorí prorokovali Jeruzalemu a ktorí mu vídavali videnie pokoja, kým nebolo pokoja, hovorí Pán Hospodin.

17

A ty, synu človeka, obráť svoju tvár k dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim.

18

A povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Beda tým, ktoré sošívajú obväzky na všetky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej postavy, aby lovily duše. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše?

19

A znesväcujete mňa u môjho ľudu za nejakú hrsť jačmeňa a za nejaký kus chleba usmrcujúc duše, ktoré by nemaly zomrieť, a zachovávajúc pri živote duše, ktoré nemajú žiť, svojím luhaním môjmu ľudu, ktorý počúva lož.

20

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja prijdem na vaše obväzky, do ktorých lovíte duše, aby lietaly. A roztrhám ich, a strhám s vašich ramien a prepustím duše, duše, ktoré lovíte, aby lietaly do záhuby.

21

A roztrhám i vaše čapice a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a nebudú viacej vo vašej ruke za lov, a zviete, že ja som Hospodin.

22

Preto, že trápite srdce spravedlivého lžou, kým som mu ja nespôsobil bolesti, a že posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil so svojej zlej cesty zachrániť svoj život,

23

preto nebudete už vídať márnosti ani nebudete viacej veštiť, ale vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a zviete, že ja som Hospodin.