Ezechiel 11

1

A Duch ma vyzdvihol a zaviedol ma k východnej bráne domu Hospodinovho, ktorá je obrátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Azzúrovho, a Pelatiáša, syna Benaiášovho, kniežatá ľudu.

2

A riekol mi: Synu človeka, toto sú tí mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste,

3

ktorí hovoria: Nestaväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my sme mäsom.

4

Preto prorokuj proti nim, prorokuj, synu človeka!

5

A pripadol na mňa Duch Hospodinov a riekol mi: Povedz: Takto hovorí Hospodin: Tak hovoríte, dome Izraelov, a vašu myseľ, to, čo vystupuje vo vašom duchu, ja znám.

6

Namnožili ste svojich pobitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice skolenými.

7

Preto takto hovorí Pán Hospodin: Vaši pobití, ktorých ste pobili a nahromadili v jeho strede, tí sú tým mäsom, a ono hrncom, ale vás vyvedú z neho.

8

Bojíte sa meča, a meč uvediem na vás, hovorí Pán Hospodin.

9

A vyvediem vás zprostred neho a dám vás do ruky cudzozemcov a vykonám na vás súdy.

10

Od meča padnete; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť, a zviete, že ja som Hospodin.

11

Ono vám nebude hrncom, aby ste vy boli prostred neho mäsom; na pomedzí Izraelovom vás budem súdiť.

12

A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás.

13

A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benaiášov, zomrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a povedal som: Ach, Pane, Hospodine, činíš koniec ostatku Izraelovmu!

14

A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:

15

Synu človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, mužovia tvojho výkupného príbuzenstva sú to, a celý dom Izraelov, všetci, ktorým vraveli obyvatelia Jeruzalema: Vzdiaľte sa od Hospodina! Nám je daná táto zem do dedičstva.

16

Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Keď som ich aj zahnal ďaleko medzi národy a keď som ich aj rozptýlil do rôznych zemí, ale im budem svätyňou za krátky čas v zemiach, do ktorých prišli.

17

Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: A shromaždím vás z národov a soberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu.

18

A vojdú ta a odpracú z nej všetky jej mrzkosti a všetky jej ohavnosti.

19

A dám im jedno srdce a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a dám im srdce z mäsa,

20

aby chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom.

21

Ale čo do tých, ktorých srdce chodí za ich mrzkosťami a za ich ohavnosťami, tých cestu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hospodin.

22

A cherubi zdvihli svoje krýdla, a kolesá vzniesly sa popri nich a sláva Boha Izraelovho nad nimi shora.

23

A sláva Hospodinova vystúpila hore zponad prostredku mesta a zastála na vrchu, ktorý je od východu mesta.

24

Potom ma vyzdvihol Duch a doviedol ma zase do Chaldejska k zajatým vo videní, v Duchu Božom. A tak odišlo hore odo mňa videnie, ktoré som videl.

25

A hovoril som zajatým všetky slová a veci Hospodinove, ktoré mi ukázal.