Jeremiáš 47

1

Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Filištínom prv ako zbil faraon Gazu.

2

Takto hovorí Hospodin: Hľa, vody vystupujú hore od severa a obrátia sa na rozvodnený potok a zaplavia zem i jej náplň, mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. Preto budú kričať ľudia a kvíliť budú všetci obyvatelia zeme.

3

Pre zvuk dupotu kopýt jeho mocných koní; pre hrmot jeho vozov, pre hrkot jeho kolies neobzrú sa otcovia na synov, pre ochablosť rúk,

4

pre deň, ktorý prijde zkaziť všetkých Filištínov a vyplieniť Týru a Sidonu všetok zbytok pomocníka. Lebo Hospodin bude kaziť Filištínov, ostatok ostrova Kaftora.

5

Prijde plešina na Gazu, zničený bude Aškalon, ostatok ich údolia. Dokedy sa budeš rezať v žiali?

6

Beda, meč Hospodinov! Dokedy ešte sa neupokojíš? Navráť sa do svojej pošvy, utíš sa a umĺkni!

7

Ale jakože sa upokojíš?! - Veď mu rozkázal Hospodin! Proti Aškalonu a proti brehu mora, ta ho postavil.