Jeremiáš 43

1

A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetkému ľudu všetky slová Hospodina, ich Boha, s ktorými ho poslal Hospodin, ich Bôh, k nim, všetky tieto slová,

2

že povedal Azariáš, syn Hošaiášov, a Jochanán, syn Kareachov, a všetci tí zlostní mužovia povedali Jeremiášovi: To je lož, čo hovoríš; neposlal ťa Hospodin, náš Bôh, aby si povedal: Nevchádzajte do Egypta, aby ste tam pohostínili.

3

Ale Báruch, syn Neriášov ťa navádza proti nám, aby nás vydal do ruky Chaldejov pobiť nás alebo nás zajatých prestehovať do Babylona.

4

Ani neposlúchol Jochanán, syn Kareachov, a tak i všetci velitelia vojsk i všetok ľud na hlas Hospodinov, zostať bývať v zemi Júdovej.

5

A tak vzal Jochanán, syn Kareachov, i všetci velitelia vojsk všetok zbytok Júdov, všetkých, ktorí sa boli navrátili zo všetkých národov, kam boli zahnaní, aby pohostínili v zemi Júdovej,

6

mužov i ženy i deti i dcéry kráľove i všetky iné duše, ktoré zanechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, s Gedaliášom, synom Achikáma, syna Šafánovho, a s prorokom Jeremiášom a Báruchom, synom Neriášovým,

7

a vošli do Egyptskej zeme, lebo neposlúchli na hlas Hospodinov, a prišli až do Tachpanchesa.

8

A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi v Tachpanchese povediac:

9

Vezmi do svojej ruky veľké kamene a skryješ ich v malte v tehelni, ktorá je pri vchode do domu faraonovho v Tachpanchese, pred očami mužov Židov

10

a povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, pošlem a vezmem Nabuchodonozora, babylonského kráľa, svojho služobníka, a postavím jeho trón nad týmito kameňmi, ktoré som ukryl, a roztiahne svoj baldachýn nad nimi.

11

Prijde a zbije Egyptskú zem a vydá, koho na smrť, toho na smrť, koho do zajatia, toho do zajatia, a koho pod meč, toho pod meč.

12

A zanietim oheň v domoch bohov Egypťanov, a popáli ich a zajme ich a odeje sa Egyptskou zemou, jako sa pastier odeje svojím rúchom, a vyjde odtiaľ v pokoji.

13

A poláme modlárske stĺpy Bét-šemeša, ktoré je v Egyptskej zemi, a domy bohov Egypťanov popáli ohňom.