Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936
← 38

Jeremiáš 39

40 →
1

Deviateho roku Cedekiáša, judského kráľa, desiateho mesiaca prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i všetko jeho vojsko proti Jeruzalemu a obľahli ho.

2

Jedenásteho roku Cedekiáša, štvrtého mesiaca, deviateho dňa toho istého mesiaca bolo prelomené mesto.

3

A vošly všetky kniežatá babylonského kráľa a posadily sa v prostrednej bráne: Nergal-šarecer, Samgarnebú, Sarsechim, náčelník dvoraninov, Nergal-šarecer, náčelník mágov a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa.

4

A stalo sa, keď ich uvidel Cedekiáš, judský kráľ, i všetci bojovní mužovia, že utiekli a vyšli vnoci z mesta cestou zahrady kráľovej, bránou medzi dvoma murami. A vyšiel cestou Jordánskej roviny.

5

Ale ich prenasledovalo vojsko Chaldejov a dostihli Cedekiáša na rovinách Jericha a vzali ho a priviedli ho k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, hore do Ribly v zemi Chamata, a tam ho súdil.

6

A babylonský kráľ pobil synov Cedekiášových v Rible pred jeho očima, i všetkých popredných Júdových pobil babylonský kráľ.

7

A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona.

8

A Chaldeji spálili dom kráľov ako i domy ľudu ohňom a múry Jeruzalema rozborili.

9

A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste, i prebehlých, ktorí boli prebehli k nemu, jako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli pozostali, prestehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, do Babylona.

10

A z ľudu tých chudobných, ktorí nemali ničoho, ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, v zemi Júdovej a dal im vinice a role toho dňa.

11

A Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prikázal Nebuzaradánovi, veliteľovi kráľovskej stráže, o Jeremiášovi a povedal:

12

Vezmi ho a obráť na neho svoje oči a neurob mu ničoho zlého, ale jako ti bude hovoriť, tak s ním nalož.

13

A tak poslal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, a Nebušazban, náčelník dvoraninov, a Nergal-šarecer, náčelník mágov, a všetci velitelia babylonského kráľa

14

a tedy poslali a vzali Jeremiáša zo dvora stráže a oddali ho Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánovho, aby ho vyviedol von do domu. A tak býval medzi ľudom.

15

A k Jeremiášovi stalo sa slovo Hospodinovo, keď bol zatvorený vo dvore stráže, povediac:

16

Iď a povieš Ethiopovi Ebed-melechovi: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem svoje slová na toto mesto na zlé a nie na dobré, a budú sa diať pred tvojou tvárou toho dňa.

17

Ale ťa vytrhnem toho dňa, hovorí Hospodin, a nebudeš vydaný do ruky mužov, ktorých tvári sa bojíš.

18

Lebo istotne ťa vyslobodím, a nepadneš od meča, a bude ti tvoja duša za korisť, pretože si sa nadejal na mňa, hovorí Hospodin.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936