Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Jeremiáš 37

1

A kraľoval kráľ Cedekiáš, syn Joziášov, miesto Koniáša, syna Jehojakimovho, ktorého ustanovil Nabuchodonozor, babylonský kráľ, za kráľa, v zemi Júdovej.

2

Ale nepočúval ani on ani jeho služobníci ani ľud zeme na slová Hospodinove, ktoré hovoril skrze proroka Jeremiáša.

3

A kráľ Cedekiáš bol poslal Jehúchala, syna Šelemiášovho, a Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, k prorokovi Jeremiášovi, aby povedali: Nože sa modli za nás Hospodinovi, nášmu Bohu.

4

Jeremiáš vtedy ešte chodil slobodne medzi ľudom, a neboli ho ešte dali do žalára.

5

A vojsko faraonovo bolo vyšlo z Egypta. A keď počuli Chaldeji, ktorí obliehali Jeruzalem, o nich zvesť, odtiahli hore od Jeruzalema.

6

A stalo sa slovo Hospodinovo k prorokovi Jeremiášovi povediac:

7

Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Takto poviete judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne opýtať sa ma: Hľa, vojsko faraonovo, ktoré vám vyšlo na pomoc, navráti sa do svojej zeme, do Egypta.

8

A navrátia sa Chaldeji a budú bojovať proti tomuto mestu a vezmú ho a spália ho ohňom.

9

Takto hovorí Hospodin: Neklamte svojich duší hovoriac: Istotne odídu od nás Chaldeji. Lebo neodídu.

10

Lebo keby ste aj pobili všetko vojsko Chaldejov, ktorí bojujú proti vám, a zostali by z nich iba ranení muži, prebodnutí, tí by povstali každý vo svojom stáne a spálili by toto mesto ohňom.

11

A stalo sa, keď odtiahlo vojsko Chaldejov hore od Jeruzalema pre vojsko faraonovo,

12

že išiel Jeremiáš von z Jeruzalema, aby odišiel do zeme Benjaminovej a vzal odtiaľ svoj podiel medzi ľudom.

13

Ale keď už bol v bráne Benjaminovej, kde bol veliteľ stráže, menom Jiriáš, syn Šelemiáša, syna Chananiášovho, ten chopil proroka Jeremiáša a povedal: Odchádzaš zradne k Chaldejom.

14

Na to povedal Jeremiáš: Nie je pravda; neodchádzam zradne k Chaldejom. No, nepočúval na neho, ale Jiriáš chopil Jeremiáša a doviedol ho ku kniežatám.

15

Vtedy sa rozhnevaly kniežatá na Jeremiáša a zbily ho a daly ho do väzenia, do domu Jonatána, pisára, lebo z neho boli spravili žalár.

16

Keď takto prišiel Jeremiáš do domu jamy a do sklepených miestností, býval tam, Jeremiáš, za mnoho dní.

17

Potom poslal kráľ Cedekiáš a vzal ho. A kráľ sa ho vypytoval tajne vo svojom dome a riekol: Či je nejaké slovo od Hospodina? A Jeremiáš odpovedal: Je. A ďalej povedal: Budeš vydaný do ruky babylonského kráľa.

18

A ešte povedal Jeremiáš kráľovi Cedekiášovi: Čo som zhrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom alebo proti tomuto ľudu, že ste ma dali do žalára?

19

A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokujú, že vraj neprijde babylonský kráľ na vás ani na túto zem?

20

A tak teraz počuj, prosím, môj pán kráľ, nech padne, prosím, moja pokorná prosba pred teba, a nedaj ma odviesť zase do domu Jonatána, pisára, aby som tam nezomrel.

21

A kráľ Cedekiáš rozkázal, aby dali Jeremiáša pod dozor do dvora väzenia a dávali mu bochník chleba na deň z ulice pekárov, dokiaľ by sa neminul všetok chlieb v meste. A tak sedel Jeremiáš vo dvore stráže.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936