Jeremiáš 26

1

Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od Hospodina povediac:

2

Takto hovorí Hospodin: Postav sa v nádvorí domu Hospodinovho a budeš hovoriť proti všetkým mestám Júdovým, ktoré prijdú klaňať sa v dome Hospodinovom, všetky slová, ktoré som ti prikázal im hovoriť, neujmeš ani slova,

3

ak by snáď predsa len počuli a navrátili sa každý od svojej zlej cesty, aby som ľutoval zlého, ktoré im myslím učiniť pre nešľachetnosť ich skutkov.

4

A povieš im: Takto hovorí Hospodin: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám predložil,

5

počúvajúc na slová mojich služobníkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova (A nepočuli ste!),

6

vtedy vydám tento dom, aby bol ako Šílo, a toto mesto vydám kliatbe všetkým národom zeme.

7

A kňazi a proroci i všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom.

8

A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetko to, čo prikázal Hospodin hovoriť všetkému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci i všetok ľud a povedali: Istotne zomrieš.

9

Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom povediac: Tento dom bude jako Šílo, a toto mesto vraj spustne tak, že nebude v ňom obyvateľa? A shromaždil sa všetok ľud k Jeremiášovi do domu Hospodinovho.

10

A keď počuli kniežatá Júdove tieto veci, odišli z domu kráľovho hore do domu Hospodinovho a posadili sa pri vchode novej brány Hospodinovej.

11

A kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu a riekli: Tento človek zaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo prorokoval proti tomuto mestu, jako ste počuli na vlastné uši.

12

Vtedy povedal Jeremiáš všetkým kniežatám a všetkému ľudu a riekol: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli.

13

Preto teraz urobte tak, aby boly vaše cesty dobré i vaše skutky a počúvajte na hlas Hospodina, svojho Boha, a Hospodin bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám.

14

A ja, hľa, som vo vašej ruke, urobte mi podľa toho, čo je dobré a spravedlivé vo vašich očiach.

15

Ale vedzte cele iste, že ak ma zabijete, uvalíte na seba nevinnú krv i na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo vpravde ma poslal Hospodin k vám hovoriť vo vaše uši všetky tieto slová.

16

Vtedy povedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom: Tento človek nezaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo nám hovoril v mene Hospodina, našeho Boha.

17

A povstali mužovia zo starších zeme a povedali celému shromaždeniu ľudu a riekli:

18

Micheáš Morašťanský prorokoval vo dňoch Ezechiáša, judského kráľa, a povedal všetkému ľudu Júdovmu a riekol: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalem bude obrátený v rumy, a vrch tohoto domu bude výšinami lesa.

19

Či ho azda zabili, Ezechiáš, judský kráľ, i celý Júda? Či sa nebál Hospodina a neprosil pokorne Hospodina o milosť? A Hospodin ľutoval zlého, ktoré hovoril proti nim. Ale my ideme vykonať veľké zlo proti svojim dušiam.

20

A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene Hospodinovom, Uriáš, syn Šemaiášov, z Kirjat-jearíma, a prorokoval proti tomuto mestu i proti tejto zemi všetko tie isté slová jako Jeremiáš.

21

A keď počul kráľ Jehojakim i všetci jeho udatní i všetky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš počujúc o tom bál sa a utiekol a prišiel do Egypta.

22

Ale kráľ Jehojakim poslal mužov do Egypta, Elnatána, syna Achborovho, a niektorých mužov s ním, do Egypta.

23

A vyviedli Uriáša z Egypta a doviedli ho ku kráľovi Jehojakimovi, ktorý ho zabil mečom a jeho mŕtve telo hodil ku hrobom synov obecného ľudu.

24

Avšak ruka Achikáma, syna Šafánovho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu zabiť ho.