Jeremiáš 25

1

Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všetkom ľude Júdovom v štvrtom roku Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa. (To bol prvý rok Nabuchodonozora, babylonského kráľa)

2

slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš o všetkom ľude Júdovom a všetkým obyvateľom Jeruzalema povediac:

3

Od trinásteho roku Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, až do tohoto dňa, toto už dvadsaťtri rokov stávalo sa slovo Hospodinovo ku mne, a hovoril som vám ho vstávajúc skoro za rána a vše som vám hovoril, ale nepočúvali ste.

4

A Hospodin posielal k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova, ale neposlúchali ste ani ste nenaklonili svojho ucha, aby ste počuli.

5

A hovorili: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a od nešľachetnosti svojich skutkov a bývajte na zemi, ktorú dal Hospodin vám i vašim otcom od vekov až na veky.

6

Nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a aby ste sa im klaňali, a nepopudzujte ma k hnevu dielom svojich rúk, a neučiním vám zlého.

7

Ale nepočúvali ste na mňa, hovorí Hospodin, preto, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé.

8

Preto takto hovorí Hospodin Zástupov: Pretože ste neposlúchli mojich slov,

9

hľa, pošlem a poberiem všetky čeľade severa, hovorí Hospodin, a pošlem i k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi, a dovediem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všetky tieto národy naokolo a zahladím ich s kliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na hroznú pustinu, na úžas a na večné spustošeniny.

10

A učiním to, že zahynie zpomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hukot mlyna a svetlo sviece.

11

A celá táto zem, súc spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou, a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov.

12

A stane sa, keď sa vyplní sedemdesiat rokov, že navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí Hospodin, ich neprávosť i na zemi Chaldejov a obrátim to na večné pustiny.

13

A uvediem na tú zem všetky svoje slová, ktoré som hovoril o nej, všetko to, čo je napísané v tejto knihe, to, čo prorokoval Jeremiáš o všetkých tých národoch.

14

Lebo aj nimi si budú slúžiť, mnohé národy a veľkí kráľovia, a tak im odplatím podľa ich skutku a podľa diela ich rúk.

15

Lebo takto mi povedal Hospodin, Bôh Izraelov: Vezmi pohár vína tejto prchlivosti z mojej ruky a dáš ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem.

16

A budú piť a potáčať sa a zbláznia sa pre meč, ktorý pošlem medzi nich.

17

A tak som vzal pohár z ruky Hospodinovej a napájal som všetky tie národy, ku ktorým ma poslal Hospodin,

18

Jeruzalem a mestá Júdove a jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich dal obrátiť na púšť, na hroznú pustinu, na úžas a na kliatbu, jako je tomu dnešného dňa,

19

faraona, egyptského kráľa, jeho sluhov a jeho kniežatá i celý jeho ľud

20

a všetku tú smes a všetkých kráľov zeme Úc, všetkých kráľov zeme Filištínov, Aškalon, Gazu, Ekron a ostatok Ašdóda,

21

Edoma, Moába a synov Ammonových,

22

všetkých kráľov Týru a všetkých kráľov Sidona i kráľov ostrova, ktorý je kde za morom,

23

Dedána, Tému, Búza a všetkých obrezaných po strane

24

a všetkých kráľov Arábie a všetkých kráľov tej smesi, ktorí bývajú na púšti,

25

a všetkých kráľov Zimrie, všetkých kráľov Élama a všetkých kráľov Médska

26

a všetkých kráľov severa, blízkych i ďalekých, jedného s druhým, i všetky kráľovstvá zeme, ktoré sú na tvári sveta, a kráľ Šešach bude piť po nich.

27

A povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Pite a opite sa, vyvráťte a padnite a nevstaňte pre meč, ktorý ja pošlem medzi vás.

28

A stane sa, keby nechceli vziať pohár z tvojej ruky, aby pili, povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ba, istotne piť budete!

29

Lebo hľa, v meste, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé, a čo vy by ste mali byť bez trestu?! Nebudete bez trestu! Ale zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí Hospodin Zástupov.

30

A ty im prorokuj všetky tieto slová a povieš im: Hospodin bude revať z výsosti a z príbytku svojej svätosti vydá svoj hlas, bude mocne revať na svoje obydlie; výkrik sa bude ozývať jako výkrik tých, ktorí šliapu hrozno, proti všetkým obyvateľom zeme.

31

Hrmot dojde až na koniec zeme, lebo Hospodin má pravotu s národami, bude sa súdiť s každým telom, vydá bezbožníkov meču, hovorí Hospodin.

32

Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zlé vyjde od národa k národu, a veľký víchor sa strhne od najďaľších končín zeme.

33

a pobití od Hospodina budú toho dňa od konca zeme až po koniec zeme. Nebudú oplakávaní ani nebudú sprataní ani nebudú pochovaní; budú za hnojivo na tvári zeme.

34

Kvíľte, pastieri, a kričte, a váľajte sa v popole, vy slávni toho stáda, lebo sa naplnily vaše dni, aby ste boli pobití, a rozptýlim vás, a padnete jako vzácna nádoba.

35

A zahynie útočište pastierom a útek slávnym stáda.

36

Čuj! Hlas zúfalého kriku pastierov, kvílenie slávnych stáda. Lebo Hospodin zkazí ich pašu,

37

a umĺknu pasienky pokoja pre páľu hnevu Hospodinovho.

38

Opustí jako lev svoju skrýš, lebo ich zem bude obrátená v hroznú pustinu pre páľu jeho ukrutného meča a pre páľu jeho hnevu.