Jeremiáš 21

1

Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina vtedy, keď poslal k nemu kráľ Cedekiáš Pašchúra, syna Malkiášovho, a Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, povediac:

2

Nože sa opýtaj za nás Hospodina, lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, bojuje proti nám: či snáď neučiní s nami Hospodin podľa všetkých svojich divov, a odíde od nás hore.

3

A Jeremiáš im riekol: Takto poviete Cedekiášovi:

4

Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, zvrtnem vojenné nástroje, ktoré sú vo vašich rukách, ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejom, ktorí vás obliehajú zvonku za múrom, a shromaždím ich doprostred tohoto mesta.

5

A je budem bojovať proti vám vystretou rukou a silným ramenom, a v hneve, v prchlivosti a vo veľkom vzteku.

6

A zbijem obyvateľov tohoto mesta, a to jako človeka tak i hovädo; pomrú velikým morom.

7

A potom, hovorí Hospodin, vydám Cedekiáša, judského kráľa, i jeho služobníkov i ľud i tých, ktorí pozostanú v tomto meste po more, po meči a po hlade, do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a pobije ich ostrím meča; nezľutuje sa nad nimi ani nebude šetriť ani sa nezmiluje.

8

A tomuto ľudu povieš: Takto hovorí Hospodin: Hľa, kladiem pred vás cestu života a cestu smrti.

9

Ten, kto zostane bývať v tomto meste, zomrie od meča, hladu a moru; ale ten, kto vyjde a prejde k Chaldejom, ktorí vás obliehajú, bude žiť, a jeho duša mu bude za korisť.

10

Lebo som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu na zlé a nie na dobré, hovorí Hospodin. Bude vydané do ruky babylonského kráľa, a spáli ho ohňom.

11

A čo sa týka domu judského kráľa, počujte slovo Hospodinovo!

12

Dome Dávidov, takto hovorí Hospodin: Súďte súd za rána a vytrhnite olupovaného z ruky utlačovateľa, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň a nehorela, a nebolo by toho, kto by uhasil, pre nešľachetnosť vašich skutkov!

13

Hľa, prijdem na teba, obyvateľko údolia, skaly na rovine, hovorí Hospodin, na vás, ktorí hovoríte: Kto sostúpi na nás, a kto vojde do našich príbytkov?

14

A navštívim vás podľa ovocia vašich skutkov, hovorí Hospodin, a zanietim oheň v jeho lese, v lese Jeruzalema, ktorý požerie všetko, čo je okolo neho.