Izaiáš 48

1

Počujte toto, dome Jakobov, ktorí sa nazývate menom Izraelovým a pošli ste z vôd Júdových, ktorí prisaháte na meno Hospodinovo a pripomínate Boha Izraelovho, ale nie v pravde ani nie v spravedlivosti!

2

Lebo sa nazývajú od svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraelovho, ktorého meno je Hospodin Zástupov.

3

Oznámil som drievne veci od dávna, a keď vyšli z mojich úst, ohlasoval som ich; náhle som ich činieval, a dostanovily sa.

4

Pretože som vedel, že si ty urputný, a že tvoja šija železná húžva a tvoje čelo z medi,

5

preto som ti oznamoval od dávna; prv ako sa niektoré dostanovilo, ohlásil som ti to, aby si nepovedal: Moja modla to učinila, a: Moja rytina a sliatina to rozkázala.

6

Počul si, hľaď, všetko to, a vy, či nemusíte vyznať to isté? Už teraz ti ohlasujem nové veci a strážené tajné, ktorých si neznal.

7

Teraz sú stvorené a nie od dávna, a nepočul si o nich predo dňom, aby si nepovedal: Hľa, vedel som to.

8

Lebo veď ani si nepočul ani si nevedel, ani sa ti to od dávna nedostalo do uší, lebo som vedel, že budeš príliš neverne robiť a že sa voláš priestupníkom od života matky.

9

Pre svoje meno zhovievam zdŕžajúc svoj hnev a pre svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa nevyplienil.

10

Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro, preberiem ťa v peci súženia.

11

Pre seba, pre seba to učiním, lebo jako by mohlo byť poškvrnené moje meno? A svojej slávy inému nedám.

12

Počuj ma, Jakobe, a Izraelu, môj povolaný: Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný.

13

Veď moja ruka založila zem, a moja pravica rozpäla nebesia; len čo som zavolal na ne, hneď sa postavily všetky dovedna.

14

Shromaždite sa všetci, koľko vás je, a počujte! Kto z nich oznámil kedy tieto veci? Ten, ktorého miluje Hospodin, vykoná jeho vôľu na Babylone a jeho rameno na Chaldejoch.

15

Ja, ja som hovoril, aj ho povolám; dovediem ho, a jeho cesta sa mu vydarí.

16

Pristúpte ku mne, počujte to: Od počiatku som nehovoril skryte; od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. - A teraz, Pán Hospodin ma poslal a jeho Duch.

17

Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja Hospodin, tvoj Bôh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť.

18

Oj, aby si bol pozoroval na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravedlivosť ako vlny mora!

19

A tvojho semena by bolo jako piesku a plodu tvojho života jako jeho zŕn; nebolo by vyťaté ani vyhladené jeho meno zpred mojej tvári!

20

Vyjdite z Babylona! Utečte od Chaldejov! Zvestujte hlasom plesania, ohlasujte to, rozneste to až na koniec sveta! Povedzte: Hospodin vykúpil svojho služobníka Jakoba!

21

A nebudú žízniť, keď ich povedie po pustinách, dá, aby im tiekly vody zo skaly a roztrhne skalu, a budú sa liať vody!

22

Nemajú pokoja, hovorí Hospodin, bezbožní.