Izaiáš 39

1

Toho času poslal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylonský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol nemocný a že vyzdravel.

2

A Ezechiáš sa im radoval a ukázal im dom svojich klenotov, striebro i zlato, voňavé veci aj výborný olej, celú svoju zbrojáreň i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladoch; nebolo veci, ktorej by im nebol ukázal Ezechiáš vo svojom dome i v celom svojom panstve.

3

Potom prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo povedali tí mužovia a odkiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona.

4

A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš povedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich pokladoch, čoho by som im nebol ukázal.

5

Vtedy riekol Izaiáš Ezechiášovi: Počuj slovo Hospodina Zástupov!

6

Hľa, prijdú dni, že všetko, čo je v tvojom dome, a čo nashromaždili tvoji otcovia až do tohoto dňa, bude odnesené do Babylona, nezostane ničoho, vraví Hospodin.

7

Aj z tvojich synov, ktorí pojdú z teba, ktorých splodíš, vezmú niektorých, a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa.

8

Na to povedal Ezechiáš Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo bude pokoj a pravda za mojich dní.