Izaiáš 32

1

Hľa, kráľ bude kraľovať podľa spravedlivosti, a čo do kniežat, budú vládnuť podľa spravedlivého súdu,

2

a každý bude jako skrýša pred vetrom a jako úkryt pred prívalom, ako potoky vody v suchom kraji, ako tôňa ozrutnej skaly vo vypráhlej zemi.

3

A nebudú viacej zalepené oči vidiacich, a uši čujúcich budú bedlive pozorovať,

4

srdce náhlivých porozumie známosti, a jazyk zajakavých bude hovoriť rýchle a jasne.

5

Nebude sa viacej nazývať blázon šľachetným, ani skúpemu sa už nepovie štedrý.

6

Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce pácha neprávosť robiac ošemetne a hovoriac proti Hospodinovi blud, aby vyprázdnil dušu lačného a spôsobil to, aby sa nedostalo nápoja smädnému.

7

A skupáň? Jeho nástroje sú zlé; myslí na mrzké veci, aby lživými rečami zkazil pokorných, i keď hovorí chudobný spravedlivý súd.

8

Ale šľachetný myslí na šľachetné veci, ktorý aj vždy bude stáť pri tom, čo je šľachetné.

9

Vy, bezstarostné ženy, vstaňte, počujte môj hlas; hriešne ubezpečené dcéry, ušami pozorujte moju reč!

10

Za mnohé dni, ba roky sa budete triasť, hriešne ubezpečené; lebo zahynie oberačka, a spratávanie iných úrod neprijde.

11

Chvejte sa, bezstarostné; traste sa, hriešne ubezpečené! Vyzliecť sa, obnažiť sa a opásať vrecovinu na bedrá!

12

Bijúc sa na prsia budú kvíliť nad ľúbeznými poliami, nad úrodným viničom:

13

na pôde môjho ľudu vzíde bodľač a tŕnie, áno, na všetkých domoch, v ktorých panovala veselosť, na plesajúcom meste.

14

Lebo palác bude opustený, lomoz mesta zanechaný; vysoká hradba Ofel a veža-pozorovateľňa budú za jaskyne až na veky, radosťou divých oslov, pastviskom stád,

15

dokiaľ nebude vyliaty na nás Duch z výsosti, a vtedy bude obrátená púšť na úrodné pole, a úrodné pole bude považované za les.

16

A tak bude prebývať súd na púšti, a spravedlivosť bude bývať na úrodnom poli.

17

A dielom spravedlivosti bude pokoj a službou spravedlivosti bude ticho a bezpečnosť až na veky.

18

A môj ľud bude bývať v bydliskách pokoja a v príbytkoch úplnej bezpečnosti a v bezstarostných obydliach odpočinku.

19

Ale prv bude padať ľadovec, až i sostúpi les, a do nízkosti bude snížené mesto.

20

Blahoslavení vy, ktorí sejete popri všetkých vodách, ktorí voľne púšťate nohu vola a osla!