Izaiáš 24

1

Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.

2

A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vypožičiava, veriteľ ako dlžník.

3

Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo Hospodin hovoril to slovo.

4

Smútiť a vädnúť bude zem; zomdleje a uvädne okruh sveta, zomdlejú vysokosti ľudu zeme,

5

pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu.

6

Preto kliatba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Preto budú horieť obyvatelia zeme, a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo.

7

Smútiť bude vínna šťava, zomdleje vinič, vzdychať budú všetci veselého srdca.

8

Odpočívať bude veselosť bubnov, prestane ruch rozpustile veselých, utíchne veselosť citary.

9

Nebudú piť vína pri speve; zhorkne opojný nápoj tým, ktorí ho pijú.

10

Skrúšené bude mesto zmätku; zavrený bude každý dom, aby nikto nevošiel.

11

Nárek bude na uliciach pre víno, zatemnená bude všetka radosť, odstehuje sa veselosť zeme.

12

Zostane v meste púšť, i brána bude potlčená v trosky.

13

Lebo tak bude prostred zeme, medzi národami, jako keď niekto dookola otlčie olivu, bude jako paberky, keď sa dokončí oberačka.

14

Tí, ktorí pozostanú, pozdvihnú svoj hlas a budú plesať: pre velebnosť Hospodinovu jasať budú až hen od mora.

15

Preto ctite a oslavujte Hospodina v krajinách svetla, na východe, na ostrovoch mora meno Hospodina, Boha Izraelovho.

16

Od najďaľšieho kraja zeme čujeme piesne o kráse spravedlivého. A ja hovorím: Oj, ja biedny, hyniem, hyniem! Beda mi! Neverní robia neverne a šeredne robia neverní neverne.

17

Pachad, pachat a pach, na teba, obyvateľu zeme!

18

A stane sa, že ten, kto bude utekať pred zvesťou strachu, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený v osídlo, lebo prieduchy s výsosti sa otvoria, a budú sa triasť základy zeme.

19

Zem bude celá dolámaná; zem bude strašne dotrhaná; zem bude hrozne zmietaná;

20

potáckať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej prehrešenie sa ťažko doľahne na ňu, padne a viacej nepovstane.

21

A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi vojsko výsosti na výsosti i kráľov zeme na zemi.

22

A sobraní budú dovedna jako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení.

23

Mesiac sa bude stydieť, a slnce sa bude hanbiť, lebo Hospodin Zástupov bude kraľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve.