Izaiáš 19

1

Bremä Egypta. Hľa, Hospodin sa nesie na hustom oblaku ľahkom a prijde do Egypta. Tu sa od zdesenia zaklátia modly Egypta pred jeho tvárou, a srdce Egypta sa rozplynie v jeho vnútornostiach.

2

Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svojmu bratovi a blížny proti svojmu blížnemu, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.

3

A rozleje sa duch Egypta v jeho vnútornostiach, a jeho radu pohltím, a budú sa pýtať modiel a mrmlajúcich čarodejníkov, vešteckých duchov zomrelých a vedomcov.

4

A predám Egypt do ruky tvrdých pánov, a prísny kráľ nemilosrdný bude panovať nad nimi, hovorí Panovník Hospodin Zástupov.

5

A osiaknu vody mora, a rieka vyschne a vysuší sa,

6

a tak rieky narobia smradu, opadnú, a vyschnú veľtoky Dolného Egypta, trstina a rákos sa scvrknú a zvädnú.

7

Trávniky popri veľtoku, pri ústí veľtoku i každá siatina popri veľtoku uschne, bude odviata, a nebude jej.

8

Vtedy budú kvíliť rybári a smútiť budú všetci, ktorí vrhajú udicu do veľtoku, a tí, ktorí rozostierajú sieť na vody, uvädnú od núdze.

9

A zase tí, ktorí spracúvajú česaný ľan, sa budú hanbiť ako aj tí, ktorí tkajú kment.

10

Lebo jeho stĺpy budú rozdrtené; všetci, ktorí pracovali za mzdu, budú zarmútenej duše.

11

Ba isteže sú kniežatá mesta Coana blázni; múdrych radcov faraonových rada osprostela. Jakože smiete povedať faraonovi: Som synom múdrych, synom niekdajších kráľov?

12

Kdeže sú, kde tvoji múdri? Nože nech ti oznámia a nech vedia, čo usúdil Hospodin Zástupov vo svojej rade o Egypte!

13

Zbláznily sa kniežatá Coana; oklamané sú kniežatá mesta Nof; zaviedli Egypt, a to náčelní mužovia jeho pokolení.

14

Hospodin nalial do jeho vnútra ducha závratu, a spôsobili to, že Egypt blúdi vo všetkom, čo robí, jako blúdi opilý človek pri svojom vývratku.

15

A nebude mať Egypt diela, ktoré by bola učinila hlava alebo chvost, vetev alebo siť.

16

Toho dňa bude Egypt ako ženy a bude sa triasť a strachovať pred kývnutím ruky Hospodina Zástupov, ktorou zakýva proti nemu.

17

A zem Júdova bude Egyptu na postrach: každý, komukoľvek ju pripomenú, bude sa strachovať pre radu Hospodina Zástupov, ktorú uzavrel proti nemu.

18

Toho dňa bude päť miest v Egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať Hospodinovi Zástupov. Jedno z nich sa bude volať Ir-haheres.

19

Toho dňa bude stáť oltár Hospodinov prostred Egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice Hospodinovi.

20

A bude na znamenie a za svedka Hospodinovi Zástupov v Egyptskej zemi. Lebo budú kričať k Hospodinovi pre tých, ktorí ich budú utiskovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vytrhne ich.

21

A tak bude Hospodin známy Egyptu, a Egypťania poznajú Hospodina toho dňa a budú mu slúžiť bitnou obeťou a obilným darom a budú sľubovať Hospodinovi sľuby i plniť.

22

A Hospodin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a navrátia sa k Hospodinovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich.

23

Toho dňa bude hradská z Egypta do Assýrie, a Assýrovia prijdú do Egypta a Egypťania do Assýrie a Egypťania i s Assýrmi budú slúžiť Hospodinovi.

24

Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii, požehnaním prostred zeme.

25

Pretože ho požehná Hospodin Zástupov a povie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Assýria a moje dedičstvo Izrael!