Izaiáš 12

1

A povieš toho dňa: Oslavujem ťa, Hospodine, že si sa hneval na mňa, že sa odvrátil tvoj hnev, a potešil si ma.

2

Hľa, silný Bôh môjho spasenia, v ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo mojou silou a mojou piesňou je Hospod-Hospodin a stal sa mi spasením.

3

Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spasenia.

4

A poviete toho dňa: Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte medzi národami jeho skutky; pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.

5

Spievajte Hospodinovi žalmy, lebo učinil preslávne veci; nech je to známe po celej zemi!

6

Jasaj a plesaj, obyvateľko Siona, lebo je veľký prostred teba, Svätý Izraelov!