Izaiáš 11

1

A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie.

2

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3

A jako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova; nebude súdiť podľa videnia svojich očí ani nebude trestať podľa počutia svojich uší,

4

ale bude súdiť chudobných podľa spravedlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravedlivého práva, bude biť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného.

5

Spravedlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín.

6

Vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krmný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich povedie;

7

krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl,

8

a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada, a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovu.

9

Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more.

10

A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.

11

A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobyl ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra a z Egypta, z Patrosa a z Ethiopie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora.

12

A vyzdvihne prápor národom a soberie zahnaných Izraelových a rozptýlené Júdove shromaždí od štyroch strán zeme.

13

Potom uhne žiarlivosť Efraimova, a protivníci Júdovi budú vyplienení. Efraim nebude žiarliť na Júdu, a Júda nebude sužovať Efraima.

14

Ale sletia na plece Filištínov na západ; spolu budú plieniť synov východu; na Edoma a Moába vystrú svoju ruku; a synovia Ammonovi ich budú poslúchať.

15

A Hospodin vyrieknuc kliatbu nad zátokou Egyptského mora celkom ju zahladí a mávne svojou rukou na rieku v rozhorúčení svojho ducha a rozrazí ju na sedem potokov a spôsobí to, aby ju mohli prejsť v obuvi.

16

A bude schodná hradská ostatku jeho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra, jako bola Izraelovi v deň, v ktorý išiel hore z Egyptskej zeme.