Príslovia 4

1

Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť.

2

Lebo vám dávam dobré naučenie; neopustite môjho zákona.

3

Lebo som bol synom svojho otca, útly a jediný pred svojou matkou.

4

A vyučoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srdce mojich slov; ostríhaj moje prikázania a ži.

5

Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti; nezabudni ani sa neodchýľ od rečí mojich úst.

6

Neopusti jej, a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa striezť.

7

Začiatok je múdrosť; nadobudni múdrosti a za všetko svoje imanie nadobudni rozumnosti.

8

Vyvyšuj ju, a povýši ťa; bude ťa ctiť, keď ju objímeš.

9

Dá tvojej hlave veniec miloty a obdarí ťa krásnou korunou.

10

Počuj, môj synu, a prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky života.

11

Učím ťa ceste múdrosti a vediem ťa priamymi koľajami.

12

Keď pojdeš, nebude sovrený tvoj krok, a jestli pobežíš, neklesneš.

13

Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom.

14

Nevchádzaj na stezku bezbožných ani nekráčaj cestou zlostníkov.

15

Opusti ju, nechoď po nej; odchýľ sa od nej a obídi.

16

Lebo nespia, ak nevykonajú zlého, a nedá im spať, ak neprivedú niekoho k pádu.

17

Pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno ukrutností.

18

Ale stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši.

19

Cesta bezbožných je ako mrákava; nevedia, o čo zavadia a klesnú.

20

Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam.

21

Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca.

22

Lebo sú životom tým, ktorí ich najdú, a celému ich telu lekárstvom.

23

Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život.

24

Odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.

25

Tvoje oči nech hľadia priamo vopred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba.

26

Urovnaj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všetky tvoje cesty;

27

neuhni sa ani napravo ani naľavo; odvráť svoju nohu od zlého.