Príslovia 31

1

Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vyučovala jeho matka.

2

Čo, môj synu, a čo synu môjho lona, a čo, synu mojich sľubov?

3

Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na zkazu.

4

Nepatrí kráľom, Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám.

5

Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených.

6

Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši.

7

Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie.

8

Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu.

9

Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

10

Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.

11

Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku.

12

Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života.

13

Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami.

14

Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb.

15

Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam.

16

Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu.

17

Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená.

18

Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca.

19

Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno.

20

Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu.

21

Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom.

22

Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev.

23

Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme.

24

Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi.

25

Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu.

26

Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku.

27

Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky.

28

Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju:

29

Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky.

30

Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená.

31

Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.