Príslovia 3

1

Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,

2

lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja.

3

Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca,

4

a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí.

5

Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.

6

Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.

7

Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého.

8

To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam.

9

Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod.

10

A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.

11

Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie.

12

Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

13

Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.

14

Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.

15

Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci.

16

Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva.

17

Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj.

18

Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení.

19

Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia.

20

Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou.

21

Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť.

22

A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu.

23

Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou.

24

Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký.

25

Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde.

26

Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.

27

Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.

28

Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!

29

Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba.

30

Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého.

31

Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty.

32

Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými.

33

Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná.

34

Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť.

35

Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.