Príslovia 29

1

Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.

2

Keď sa množia spravedliví, raduje sa ľud, a keď panuje bezbožník, vzdychá ľud.

3

Človek, ktorý miluje múdrosť, obveseľuje svojho otca; ale ten, kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok.

4

Kráľ stavia súdom zem, aby stála; ale človek poplatkov ju borí.

5

Človek, ktorý pochlebuje svojmu blížnemu, rozprestiera jeho krokom sieť.

6

V prestúpení zlého človeka leží osídlo; ale spravedlivý plesá a raduje sa.

7

Spravedlivý zná súd chudobných; ale bezbožník nerozumie toľko, aby to poznal.

8

Posmievační mužovia rozdúchavajú mesto; ale múdri odvracajú hnev.

9

Múdry človek, ktorý sa súdi s bláznom, už či sa hnevá a či sa smeje, jednako nemá pokoja.

10

Mužovia krvi nenávidia bezúhonného; ale čo do úprimných, tí hľadajú zachovať jeho dušu.

11

Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdŕža zpät a krotí.

12

Panovník, ktorý pozoruje ušima na lživé slovo, máva všetkých svojich sluhov bezbožníkov.

13

Chudobný a dráč sa stretávajú; no, ten, kto osvecuje oči ich oboch, je Hospodin.

14

Trón kráľa, ktorý súdi chudobných podľa pravdy, bude stáť pevne na veky.

15

Prút a káranie dáva múdrosť; ale rozpustilé decko robí svojej matke hanbu.

16

Keď sa množia bezbožníci, množí sa prestúpenie; ale spravedliví uvidia ich pád.

17

Kázni svojho syna, a spôsobí ti odpočinutie a dá rozkoše tvojej duši.

18

Keď nieto videnia, je ľud rozpustilý; ale ten, kto ostríha zákon, je blahoslavený.

19

Slovami nebýva nakáznený sluha, lebo rozumie, ale neodpovedá.

20

Keď vidíš človeka, náhlivého v jeho rečiach, vedz, že o bláznovi je viacej nádeje.

21

Ten, kto od mladosti mazná svojho sluhu, pozná, že naposledy bude synákom.

22

Hnevivý človek vzbudzuje svár a prchký človek sa dopúšťa mnoho prestúpení.

23

Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.

24

Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí svoju dušu; čuje kliatbu, ale neoznámi.

25

Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený.

26

Mnohí hľadajú tvár panovníka, a od Hospodina je súd každého človeka.

27

Ohavnosťou spravedlivým je človek, ktorý pácha neprávosť, a ohavnosťou bezbožnému je ten, kto ide rovnou cestou.