Príslovia 24

1

Nezáviď zlým ľuďom ani si nežiadaj byť s nimi.

2

Lebo ich srdce myslí na zkazu, a ich rty hovoria trápenie.

3

Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje,

4

a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym.

5

Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc.

6

Lebo múdrym riadením budeš viesť vojnu, a záchrana je vo množstve radcov.

7

Privysokými sú bláznovi cesty múdrosti; v bráne neotvorí svojich úst.

8

Kto zamýšľa urobiť zlé, toho nazovú zlomyseľným.

9

Myseľ bláznovstva je hriech, a ohavnosťou je ľuďom posmievač.

10

Ak budeš malátny v deň súženia, obmedzená bude tvoja sila.

11

Vytrhuj tých, ktorí sú jatí na smrť, a tých, ktorí sa potácajú na zabitie. Či by si sa azda zdržal?

12

Keby si povedal: Hľa, nevedeli sme o tom, či azda ten, ktorý zpytuje srdcia, nerozumie? A ten, ktorý strežie tvoju dušu, vie a odplatí človekovi podľa jeho skutku.

13

Jedz, môj synu, med, lebo je dobrý, a samotečený med je sladký tvojemu ďasnu.

14

Tak vedz, je múdrosť tvojej duši; ak ju najdeš, bude ti v budúcnosti odmena, a tvoje očakávanie nebude vyťaté.

15

Neúklaď, bezbožný, príbytku spravedlivého a nekaz miesta, na ktorom sa kladie v pokoji.

16

Lebo i keď sedem ráz padne spravedlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom.

17

Neraduj sa, keby padol tvoj nepriateľ, a keby klesol, nech neplesá tvoje srdce,

18

aby snáď toho nevidel Hospodin, a bolo by to zlým v jeho očiach, a odvrátil by od neho svoj hnev.

19

Nehnevaj sa na zlostníkov; nezáviď bezbožným.

20

Lebo zlý nemá v budúcnosti nijakej odmeny; svieca bezbožných zhasne.

21

Boj sa Hospodina, môj synu, i kráľa a s tými, ktorí ináče smýšľajú, sa nepleť.

22

Lebo náhle povstane ich zkaza, a pomsta ich oboch, kedy dohrmí, kto zná?!

23

I toto povedali múdri: Hľadieť na osobu v súde nie je dobre.

24

Kto hovorí bezbožnému: Si spravedlivý, toho budú preklínať ľudia, zúrivo sa budú na neho hnevať národy.

25

Ale tým, ktorí karhajú, to bude krásnym, a prijde na nich požehnanie dobrého.

26

Bozkáva rty, kto odpovedá pravé slová.

27

Priprav svoju prácu vonku a prihotov si ju na poli a potom budeš budovať svoj dom.

28

Nebuď svedkom proti svojmu blížnemu, bez príčiny, a čo by si azda navádzal a klamal svojimi rtami?

29

Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím človekovi podľa jeho skutku.

30

Išiel som popri poli lenivého muža a popri vinici človeka bez rozumu.

31

A hľa, všetko to bolo porastené prhľavou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi, a jeho kamenná ohrada bola zborená.

32

A ja vidiac to priložil som svoje srdce, videl som a vzal som si naučenie.

33

Len trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať si,

34

a prijde pozvoľna tvoja chudoba a tvoja núdza jako ozbrojenec.