Príslovia 18

1

Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo.

2

Blázon nemá záľuby v rozumnosti, ale iba v tom, aby sa odkrylo jeho srdce.

3

Keď prijde bezbožník, prijde aj pohŕdanie a s nevážnosťou potupa.

4

Slová úst muža sú jako hlboké vody, rozvodnený potok prameň múdrosti.

5

Nie je dobré hľadieť na osobu bezbožného, tak aby niekto zohnul spravedlivého v súde.

6

Rty blázna vchádzajú do sporu, a jeho ústa volajú po úderoch.

7

Ústa blázna sú jeho zkazou, a jeho rty osídlom jeho duši.

8

Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života.

9

Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí zkazu.

10

Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravedlivý a bude vyvýšený.

11

Majetok bohatého je jeho pevným mestom a jako vysoký múr v predstave jeho mysli.

12

Pred skrúšením povyšuje sa srdce človeka, a pred slávou ide pokora.

13

Tomu, kto odpovedá, prv ako počul, počíta sa to za bláznovstvo a za hanbu.

14

Mužný duch znáša svoju nemoc; ale zroneného ducha kto unesie?

15

Srdce rozumného nadobudne známosti, a ucho múdrych hľadá známosť.

16

Dar človeka upriestranňuje mu a vedie ho pred veľkých.

17

Spravedlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore; ale keď prijde jeho blížny, ide mu na dno.

18

Los upokojuje zvady a robiac mier delí aj silných jedného od druhého.

19

Brat, urazený neverou, vzdoruje viac ako silné mesto, a zvady sú jako závora hradu.

20

Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich rtov.

21

Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.

22

Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od Hospodina.

23

Chudobný hovorí pokorne, prosiac; ale bohatý odpovedá tvrdo.

24

Človek, ktorý hľadá primnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu; ale niekto milujúci pridŕža sa vernejšie ako brat.