Príslovia 13

1

Múdry syn prijíma kázeň otcovu, ale posmievač nepočúva žehrania.

2

Z ovocia svojich úst bude každý jesť dobré; ale duša tých, ktorí robia neverne, sa najie ukrutnosti.

3

Ten, kto strežie svoje ústa, ostríha svoju dušu; kto príliš roztvára svoje rty, na toho prijde zkaza.

4

Žiada si a nemá duša leňocha, a duša usilovných sa vytučí.

5

Spravedlivý nenávidí lživého slova, ale bezbožník sa zosmradí a bude sa hanbiť, až zrumenie.

6

Spravedlivosť strežie toho, ktorého cesta je bez úhony; ale bezbožnosť vyvráti toho, kto pácha hriech.

7

Niekto sa robí bohatým a nemá ničoho; a zase niekto sa robí chudobným, a má mnoho majetku.

8

Výplatou duše človeka je jeho bohatstvo; ale chudobný nečuje žehrania.

9

Svetlo spravedlivých svieti vesele, ale svieca bezbožných zhasne.

10

Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múdrosť.

11

Majetok, hriešne nadobudnutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozmnoží.

12

Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým; ale splnená žiadosť je stromom života.

13

Ten, kto pohŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí prikázania, bude odplatené.

14

Naučenie múdreho je prameňom života, vyhnúť sa osídlam smrti.

15

Dobrý rozum dodáva miloty; a cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá.

16

Každý opatrný robí umne; ale blázon rozprestiera bláznovstvo.

17

Bezbožný posol padne do zlého, ale verný zvest je lekárstvom.

18

Chudoba a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto zachováva pokarhanie, bude ctený.

19

Splnená túžba je sladká duši; ale bláznom je ohavnosťou odstúpiť od zlého.

20

Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí.

21

Hriešnikov bude prenasledovať zlé; ale spravedlivým odplatí Bôh dobrým.

22

Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov, a majetok toho, kto hreší, je zachovaný spravedlivému.

23

Mnoho pokrmu je na čerstvo zoranej roli chudobných, a niekto hynie pre neporiadok.

24

Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna; ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasu.

25

Spravedlivý jie do sýtosti svojej duše; ale život bezbožníkov trpí nedostatkom.