Príslovia 12

1

Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo.

2

Dobrý človek dosiahne priazne od Hospodina; ale muža, ktorý pácha nešľachetnosti, odsúdi.

3

Človek neobstojí v bezbožnosti, ale koreň spravedlivých sa nepohne.

4

Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu.

5

Myšlienky spravedlivých sú spravedlivým súdom; zúmysly bezbožníkov sú lesť.

6

Slová bezbožníkov sú nastrojené úkladiť krvi; a ústa úprimných? Tie ich vytrhnú zo zlého.

7

Len prevrátiť bezbožníkov, a niet ich; ale dom spravedlivých obstojí.

8

Človeka chvália podľa jeho rozumu; ale tým, kto je prevráteného srdca, budú opovrhovať.

9

Lepší je nevážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí slávnym a nemá chleba.

10

Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné.

11

Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu.

12

Bezbožník pachtí po love zlých ľudí, ale koreň spravedlivých vydáva ovocie.

13

V prestúpení rtov leží osídlo pre zlého, ale spravedlivý vyjde z úzkosti.

14

Z ovocia svojich úst sa každý nasýti dobrého, a zásluha rúk človeka sa mu vráti.

15

Cesta blázna je priamou v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry.

16

Hnev blázna sa naskutku pozná; ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý.

17

Ten, kto smele hovorí pravdu, vyhlasuje spravedlivosť, ale falošný svedok lesť.

18

Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom.

19

Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu.

20

Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť.

21

Neprihodí sa spravedlivému nijaká zlá vec; ale bezbožníci budú plní zlého.

22

Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia.

23

Chytrý človek skrýva známosť, ale srdce nerozumných vyvoláva bláznovstvo.

24

Ruka usilovných bude panovať, ale ľstivá a lenivá bude dávať plat.

25

Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho obveselí.

26

Spravedlivý človek upraví svojho blížneho na cestu; ale cesta bezbožníkov zavedie ich samých.

27

Nebude piecť ľstivý človek toho, čo ulovil; ale u pilného je vzácny majetok človeka.

28

Na stezke spravedlivosti je život, a na jej ceste, na jej chodníku niet smrti.