Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Exodus 7

1

A Hospodin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa faraonovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.

2

Ty budeš hovoriť všetko, čo ti rozkážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť faraonovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme.

3

Ale ja zatvrdím srdce faraonovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v Egyptskej zemi.

4

Preto vás neposlúchne faraon, a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojská, svoj ľud, synov Izraelových, z Egyptskej zeme s veľkými súdy.

5

A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu.

6

A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal Hospodin, tak učinili.

7

A Mojžišovi bolo osemdesiat rokov a Áronovi osemdesiattri rokov, keď hovorili faraonovi.

8

A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi:

9

Keď vám bude hovoriť faraon a povie: Ukážte svoj zázrak! vtedy povieš Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraonom, a obráti sa na hada.

10

A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada.

11

Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami:

12

hodili každý svoju palicu, a tiež sa obrátily na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice.

13

No srdce faraonovo sa posilnilo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril Hospodin.

14

A Hospodin riekol Mojžišovi: Oťaželo tvrdé srdce faraonovo, nechce prepustiť ľud.

15

Idi k faraonovi ráno; hľa, vyjde k vode, a postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky.

16

A povieš mu: Hospodin, Bôh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz.

17

Takto hovorí Hospodin: Po tomto poznáš, že ja som Hospodin: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré sú v rieke, a obrátia sa na krv.

18

A ryby, ktoré sú v rieke, pomrú, a rieka sa zosmradí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky.

19

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd, a obrátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egyptskej ako v drevených tak i v kamenných nádobách.

20

A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal Hospodin. Dvihnúc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima faraonovými a pred očami jeho služobníkov, a všetky vody, ktoré boly v rieke, sa obrátili na krv.

21

A ryby, ktoré boly v rieke, pomrely, a rieka sa zosmradila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky, a krv bola po celej zemi Egyptskej.

22

Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzly, a preto posilnilo sa srdce faraonovo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril Hospodin.

23

A faraon obrátiac sa odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca.

24

Vtedy kopali všetci Egypťania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky.

25

A vyplnilo sa sedem dní odvtedy, odkedy uderil Hospodin rieku.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936