Exodus 6

1

Tu riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo učiním faraonovi. Lebo, prinútený silnou rukou prepustí ich, a prinútený silnou rukou, vyženie ich zo svojej zeme.

2

A ďalej hovoril Bôh Mojžišovi a riekol mu: Ja som Hospodin!

3

Ukázal som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Bôh všemohúci, ale svojím menom Hospodin som im nebol známy.

4

A nie len že som postavil svoju smluvu s nimi, že im dám Kananejskú zem, zem to ich pohostínstva, v ktorej pohostínili,

5

ale ja som počul i nárek synov Izraelových, ktorých službou otročia Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju smluvu.

6

Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy.

7

A vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý vás vyviedol zpod ťažkých robôt Egypťanov.

8

A vovediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, a dám ju vám, aby bola vaším vlastníctvom, ja Hospodin!

9

A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre sovrenie ducha, pre tvrdú prácu otrockú.

10

Potom hovoril Hospodin Mojžišovi a riekol:

11

Vojdi, hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme.

12

A Mojžiš hovoril pred Hospodinom a riekol: Hľa, synovia Izraelovi ma neposlúchli, jakože ma tedy poslúchne faraon? A k tomu som ja neobrezaných rtov.

13

A Hospodin Hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraonovi, egyptskému kráľovi, a aby vyviedli synov Izraelových z Egyptskej zeme.

14

Toto sú hlavy domu svojich otcov. Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Chanoch, Fallu, Checron a Charmi. To sú čeľade Rúbenove.

15

A synovia Simeonovi: Jemúel, Jamin, Ohad, Jachin, Cóchar a Saul, syn Kananejky. To sú čeľade Simeonove.

16

A toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodov: Geršom, Kehát a Merári. A rokov života Léviho bolo sto tridsaťsedem rokov.

17

Synovia Geršomovi: Libni a Šimei podľa svojich čeľadí.

18

A synovia Kehátovi: Amram, Jishár, Hebron a Uzziel. A rokov života Kehátových bolo sto tridsaťtri rokov.

19

A synovia Meráriho: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa svojich rodov.

20

A Amram si vzal Jochebeď, svoju tetku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo sto tridsaťsedem rokov.

21

A synovia Jishárovi: Kórach, Néfeg a Zichri.

22

A synovia Uzzielovi: Mišael, Elcafán a Sitri.

23

A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Amminadábovu, sestru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

24

A synovia Kórachovi: Assír, Elkána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachovcov.

25

A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeľadí.

26

To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin: Vyveďte synov Izraelových z Egyptskej zeme s ich vojskami.

27

To sú tí, ktorí hovorili faraonovi, egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron.

28

A stalo sa toho dňa, ktorého hovoril Hospodin Mojžišovi v Egyptskej zemi,

29

že povedal Hospodin Mojžišovi a riekol: Ja som Hospodin. Hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ja budem tebe hovoriť.

30

A Mojžiš povedal pred Hospodinom: Hľa, ja som neobrezaných rtov, akože ma tedy poslúchne faraon?!