Exodus 40

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Prvého dňa, prvého mesiaca postavíš príbytok, stán shromaždenia.

3

A vložíš ta truhlu svedoctva a zastrieš truhlu oponou.

4

A vnesieš stôl a upravíš ho podľa poriadku, vnesieš i svietnik a vyložíš a rozsvietiš jeho lampy.

5

A dáš zlatý oltár na kadenie pred truhlu svedoctva a zavesíš záclonu dverí príbytku.

6

A dáš oltár na zápaly pred dvere príbytku stánu shromaždenia.

7

A umiestiš umyvák medzi stán shromaždenia a medzi oltár na zápaly a dáš do neho vody.

8

A rozložíš dvor dookola a zavesíš záclonu brány dvora.

9

Potom vezmeš olej na pomazávanie a pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, a postavíš ho i všetko jeho náradie, a bude svätý.

10

A pomažeš oltár na zápaly i všetky jeho nádoby a posvätíš oltár, a oltár bude svätosvätý.

11

A pomažeš umyvák a jeho podstavce a posvätíš ho.

12

A povieš, aby pristúpil Áron a jeho synovia ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou.

13

Potom oblečieš Árona do rôznych čiastok svätého rúcha, pomažeš ho a vysvätíš ho, a bude mi konať kňazskú službu.

14

A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukieň.

15

A pomažeš ich tak, ako si pomazal ich otca, a budú mi konať kňazskú službu. A stane sa, že im bude ich pomazanie na večné kňazstvo po ich pokoleniach.

16

A Mojžiš učinil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin, tak učinil.

17

A stalo sa to prvého mesiaca druhého roku, prvého dňa toho mesiaca, že bol postavený príbytok.

18

Tedy postavil Mojžiš príbytok a položil jeho podstavce a postavil jeho dosky a vsunul jeho zásuvky a postavil jeho stĺpy.

19

A roztiahol stán na príbytok a položil pokrov stánu naň na vrch, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

20

Potom vzal a dal svedoctvo do truhly a položil sochory na truhlu a dal pokrývku na vrch na truhlu.

21

A vniesol truhlu do príbytku a zavesil oponu zastrenia a zastrel truhlu svedoctva, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

22

A dal stôl v stáne shromaždenia na severnú stranu príbytku zvonku pred oponou.

23

A upravil na ňom úpravu chleba v poriadku pred Hospodinom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

24

A postavil svietnik v stáne shromaždenia naproti stolu na poludniu stranu príbytku.

25

A rozsvietil lampy pred Hospodinom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

26

A postavil zlatý oltár v stáne shromaždenia pred oponou.

27

A pálil na ňom kadivo z voňavých vecí, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

28

A zavesil záclonu dverí príbytku.

29

A oltár na zápaly postavil pri dveriach príbytku stánu shromaždenia a páliac obetoval na ňom zápaly a obetné dary obilné, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

30

A postavil umyvák medzi stánom shromaždenia a medzi oltárom a nalial doň vody na umývanie.

31

A umyli si z neho Mojžiš a Áron a jeho synovia svoje ruky a svoje nohy,

32

keď mali vojsť do stánu shromaždenia a keď sa mali blížiť oltáru, umývali sa, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

33

A postavil dvor dookola, vôkol príbytku a oltára, a zavesil záclonu brány dvora. A tak dokončil Mojžiš dielo.

34

A oblak zakryl stán shromaždenia, a sláva Hospodinova naplnila príbytok,

35

takže nemohol Mojžiš vojsť do stánu shromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak, a sláva Hospodinova naplnila príbytok.

36

A keď sa zdvihnul oblak zponad príbytku, rušali sa synovia Izraelovi na všetkých svojich pochodoch.

37

A keď sa nedvíhal oblak, nehnuli sa, až do dňa, keď sa zase zdvihol.

38

Lebo oblak Hospodinov bol na príbytku vodne, a oheň bol vnoci na ňom pred očami celého domu Izraelovho na všetkých ich pochodoch.