Exodus 38

1

A spravil oltár na zápaly zo šittímového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, štvorhranný, a tri lakte vysoký,

2

A spravil jeho rohy na jeho štyroch uhloch, jeho rohy boly z neho a pokryl ho meďou.

3

A spravil aj všetky nádoby oltára, hrnce, lopatky, čaše, vidlice a nádoby na uhlie; všetky jeho nádoby spravil z medi.

4

A spravil oltáru mrežu, prácu to na spôsob siete, z medi, ktorú umiestnil pod jeho rámom od spodku až do jeho polovice.

5

A ulial štyri kruhy na štyroch krajoch medenej mreži, ložiská pre sochory.

6

A sochory spravil zo šittímového dreva a pokryl ich meďou.

7

A vovliekol sochory do kruhov po oboch stranách oltára nosiť ho na nich; dutý z dosiek ho spravil.

8

A spravil umyvák z medi jeho podstavec z medi zo zrkadiel službu konajúcich žien, ktoré konaly službu pri dveriach stánu shromaždenia.

9

A spravil dvor, pre južnú stranu, k poludniu. Koberce dvora boly zo súkaného kmentu dĺžky sto lakťov.

10

Ich stĺpov bolo dvadsať aj ich podstavcov dvadsať z medi. Háky na stĺpoch a ich spojovacie žrde spravil zo striebra.

11

A tak spravil i pre severnú stranu v dĺžke sto lakťov, ich stĺpov dvadsať aj ich podstavcov dvadsať z medi. Háky na stĺpoch a ich spojovacie žrde zo striebra.

12

Pre stranu od mora, na západ, kobercov v dĺžke päťdesiat lakťov, ich stĺpov desať aj ich podstavcov desať. Háky na stĺpoch a spojovacie žrde zo striebra.

13

A prednej strane, na východ, päťdesiat lakťov.

14

Kobercov dĺžky pätnástich lakťov spravil na jeden bok, ich stĺpy tri aj ich podstavce tri,

15

a tak spravil i druhý bok; z jedného i z druhého boku brány dvora spravil koberce dĺžky pätnástich lakťov, ich stĺpy tri a ich podstavce tri.

16

Všetky koberce dvora dookola boly zo súkaného kmentu,

17

podstavce pre stĺpy z medi, háky na stĺpoch a ich spojovacie žrde zo striebra, a ich hlavice boly pokryté striebrom a boly pospájané žrďami zo striebra a tak i všetky stĺpy dvora.

18

Spravil i záclonu brány dvora, prácou výšivkára, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, zo súkaného kmentu, ktorá mala dvadsať lakťov dĺžky a výšky v šírke päť lakťov podľa miery aj iných kobercov dvora.

19

A ich stĺpy štyri aj ich podstavce štyri, z medi, ich háky zo striebra, a ich hlavice boly pokryté striebrom a ich spojovacie žrde zo striebra.

20

A všetky kolíky príbytku a dvora dookola boly z medi.

21

Toto je vypočítanie čiastok príbytku, príbytku svedoctva, ktoré boly vypočítané na rozkaz Mojžišov k službe Levitov, Itamárom, synom Árona, kňaza.

22

A Becaleél, syn Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho, spravil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi.

23

A s ním pracoval Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho, rezbár, vtipný remeselník a výšivkár, ktorý vyšíval na hyacintovomodrom postave, na purpure, na červci, dvakrát farbenom, a na kmente.

24

Všetkého zlata, spotrebovaného na dielo, upotrebeného na všetky tie rôzne práce svätyne - a zlato bolo obetované -, všetkého zlata bolo dvadsaťdeväť centov a sedemsto tridsať šeklov v šekle svätyne.

25

A striebra od mužov, počítaných z obce, bolo sto centov a tisíc sedemsto a sedemdesiatpäť šeklov v šekle svätyne;

26

pol šekla pripadlo na hlavu, pol šekla vo váhe šekla svätyne, na každého počítaného, vo veku od dvadsať rokov a vyše, ktorých bolo šesťsto tri tisíce päťsto päťdesiat.

27

A bolo sto centov striebra na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony; sto podstavcov zo sto centov, cent na podstavec.

28

A z tisíc a sedemsto a sedemdesiatpäť šeklov spravil háky na stĺpy, a ich hlavice pokryl a pospájal ich striebornými žrďami.

29

A medi tej obeti bolo sedemdesiat centov a dva tisíce štyristo šeklov.

30

A spravil z nej podstavce dverí stánu shromaždenia a medený oltár a medenú mrežu, ktorá mu náležala, a všetky nádoby oltára

31

a podstavce dvora dookola a podstavce brány dvora a všetky kolíky príbytku i všetky kolíky dvora dookola.