Exodus 31

1

A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:

2

Vidz, menom som povolal Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho.

3

A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele,

4

aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi

5

a rezať kameň na osádzanie ako i rezať drevo, pracovať v každom diele.

6

A ja, hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním, a do srdca všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť, a spravia všetko, čo som ti prikázal:

7

stán shromaždenia, truhlu svedoctva a pokrývku, ktorá bude na nej, a všetko náradie stánu,

8

aj stôl a jeho nádoby, čistý svietnik a všetko jeho náčinie a oltár pre kadivo

9

aj oltár pre zápaly a všetko jeho náradie aj umyvák a jeho podstavec,

10

i jemne pletené rúcha do služby a sväté rúcha pre Árona, kňaza, a rúcha jeho synov, aby konali kňazskú službu,

11

a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých vecí pre svätyňu, všetko spravia tak, ako som ti prikázal.

12

A ešte povedal Hospodin Mojžišovi a riekol:

13

A ty hovor synom Izraelovým a povedz: A však mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem.

14

A budete ostríhať sobotu, lebo vám je svätá; kto by ju poškvrnil, istotne zomrie, lebo ktokoľvek by v nej robil nejakú prácu, tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu.

15

Šesť dní sa bude robiť práca, a v siedmy deň je sobota odpočinutia, sväté Hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie.

16

Preto budú synovia Izraelovi ostríhať sobotu tak, aby svätili sobotu po svojich pokoleniach večnou smluvou.

17

Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky; lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem a siedmeho dňa prestal a oddýchol si.

18

A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinai, dve dosky svedoctva, kamenné dosky, popísané prstom Božím.