Exodus 26

1

A príbytok spravíš z desiatich pokrovcov, ktoré budú zo súkaného kmentu, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, s cherubmi dôvtipného diela umeleckého ich spravíš.

2

Dĺžka jedného pokrovca bude dvadsaťosem lakťov a šírka jedného pokrovca štyri lakte. Všetky pokrovce budú mať jednu a tú istú mieru.

3

Päť pokrovcov bude spojených jeden s druhým, a druhých päť pokrovcov tiež spojených jeden s druhým.

4

A narobíš hyacintovomodrých ôk na okraj prvého pokrovca, od kraja, kde sa má spojiť, a tak iste spravíš aj na okraj posledného pokrovca, kde sa má spojiť s druhým.

5

Päťdesiat ôk spravíš na prvom pokrovci a päťdesiat ôk spravíš na konci pokrovca, kde sa má spojiť s druhým. Oká majú zaberať jedno naproti druhému.

6

A spravíš päťdesiat zlatých háčikov a spojíš pokrovce jeden s druhým háčkami, a príbytok bude jednotný.

7

A narobíš pokrovcov z kozej srsti na stán, na vrch na príbytok. Jedenásť takých pokrovcov spravíš.

8

Dĺžka jedného pokrovca bude tridsať lakťov, a šírka jedného pokrovca štyri lakte. Všetkých jedonásť pokrovcov bude mať jednu a tú istú mieru.

9

A päť pokrovcov spojíš osobitne a tých šesť pokrovcov zase osobitne a šiesty pokrovec složíš vo dvoje napredok v čele stánu.

10

A spravíš päťdesiat ôk po kraji jedného pokrovca, krajného, kde sa má spojiť, a päťdesiat ôk po kraji druhého pokrovca na druhé spojenie.

11

A spravíš päťdesiat medených háčkov a vopneš háčky do ôk a tak pospájaš stán, a bude jeden celok.

12

A čo do toho, čo bude zbývať z pokrovcov stánu a previsať, polovica presahujúceho pokrovca bude visieť v tyle príbytku.

13

A lakeť z jednej strany a lakeť z druhej strany toho, čo zbýva po dĺžke pokrovcov stánu, bude visieť na strany príbytku z jednej i z druhej strany prikrývať ho.

14

A taktiež spravíš pokrov stánu z baraních koží, zafarbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží po vrchu.

15

A narobíš dosiek na príbytok zo šittímového dreva, stojatých.

16

Dĺžka dosky bude desať lakťov a jeden a pol lakťa šírka jednej dosky.

17

Každá doska bude mať dva čepy, spojené jeden s druhým. Tak to urob všetkým doskám príbytku.

18

A tedy spravíš dosky na príbytok. Dvadsať dosiek pre južnú stranu, k poludniu.

19

A spravíš štyridsať podstavcov zo striebra pod tých dvadsať dosiek, dva podstavce pod jednu dosku pre jej dva čepy a dva podstavce pod druhú dosku pre jej dva čepy.

20

A pre druhý bok príbytku, pre severnú stranu, dvadsať dosiek.

21

Ich štyridsať podstavcov bude tiež zo striebra, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku.

22

A pre zadnú stranu príbytku, k moru, spravíš šesť dosiek.

23

A dve dosky spravíš pre uhly príbytku na zadnej strane,

24

ktoré budú vo dvoje od spodku a budú dokonale spojené v jeden celok na svojom vrchu do jedného kruhu. Tak bude s nimi oboma; budú pre oba tie uhly.

25

Bude ich osem dosiek, a ich podstavcov zo striebra bude šestnásť podstavcov, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku.

26

A narobíš zásuviek na spojenie zo šittímového dreva; päť ich bude pre dosky jednej strany príbytku,

27

a päť zásuviek pre dosky druhej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky zadnej strany príbytku, k moru.

28

A prostredná zásuvka prostred dosiek bude sahať od jedného konca po druhý.

29

Dosky pokryješ zlatom a ich kruhy spravíš zo zlata, ložiská to pre zásuvky, a zásuvky tiež pokryješ zlatom.

30

A tak postavíš príbytok podľa jeho spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.

31

A pravíš priehradnú oponu z hyacintovomodrého postavu, z purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu; spravíš ju dôvtipným dielom umeleckým s cherubami.

32

A zavesíš ju na štyri stĺpy zo šittímového dreva, pokryté zlatom, aj ich háky budú zo zlata, a budú stáť na štyroch podstavcoch zo striebra.

33

A dáš oponu na háčky a vnesieš ta, do vnútra za oponu, truhlu svedoctva. A opona vám bude oddeľovať svätyňu od svätyne svätých.

34

A položíš pokrývku na truhlu svedoctva vo svätyni svätých.

35

A postavíš stôl zvonku pred oponou a svietnik naproti stolu po strane príbytku na juh a stôl dáš na severnú stranu.

36

A spravíš záclonu dveriam stánu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, a bude to práca výšivkára.

37

A spravíš pre záclonu päť stĺpov zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom. Aj ich háky budú zo zlata, a uleješ im päť podstavcov z medi.