Žalmy 99

1

Hospodin kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubínmi, nech sa hýbe zem!

2

Veľký je Hospodin na Sione a je vysoký nad všetkými národami.

3

Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté.

4

A moc kráľova miluje súd; ty si ustanovil spravedlivé právo; súd a spravedlivosť si ty učinil v Jakobovi.

5

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a klaňajte sa podnožiu jeho nôh, lebo je svätý.

6

Mojžiš a Áron sú medzi jeho kňazmi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na Hospodina, a on ich vyslýchal.

7

V oblakovom stĺpe hovorieval k nim; ostríhali jeho svedoctvá a jeho ustanovenie, ktoré im dal.

8

Hospodine, náš Bože, ty si ich vyslýchal; bol si im odpúšťajúcim Bohom silným, keď si aj pomstil ich výčiny.

9

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a klaňajte sa obrátení k vrchu jeho svätosti, lebo Hospodin, náš Bôh, je svätý.