Žalmy 97

1

Hospodin kraľuje! Nech plesá zem! Nech sa radujú tie mnohé ostrovy!

2

Oblak a mrákava je vôkol neho; spravedlivosť a súd postaťou jeho trónu.

3

Oheň ide pred ním a vôkol páli jeho protivníkov.

4

Jeho blesky osvecujú okruh sveta; vidí to zem a trasie sa.

5

Vrchy sa rozplývajú ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme.

6

Nebesia oznamujú jeho spravedlivosť, a všetky národy uvidia jeho slávu.

7

Nech sa hanbia všetci, ktorí slúžia rytine, ktorí sa chlúbia modlami! Klaňajte sa mu, všetci bohovia!

8

Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Judska, pre tvoje súdy, Hospodine!

9

Lebo ty, Hospodine, si ten Najvyšší nad celou zemou; veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov.

10

Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On ostríha duše svojich svätých; vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.

11

Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca.

12

Radujte sa, spravedliví, v Hospodinovi a oslavujte pamiatku jeho svätosti!