Žalmy 83

1

Pieseň. Žalm Azafov.

2

Nemlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože!

3

Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu.

4

Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ.

5

Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo.

6

Lebo sa uradili spolu jako jedno srdce; urobili smluvu proti tebe,

7

stány Edomove a Izmaeliti, Moáb a Hagrovia,

8

Gebal, Ammon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.

9

Aj Assúr sa pripojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah.

10

Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri potoku Kíšone.

11

Boli zahladení v En-dore a stali sa hnojivom zemi.

12

Nalož s nimi, s ich vodcami jako s Orébom a Zeebom, jako s Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich kniežatami,

13

ktorí povedali: Dobyme si dedične príbytky Božie!

14

Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako posekané steblie pred vetrom.

15

Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň zapaľuje a trávi vrchy,

16

tak ich stíhaj svojou víchricou a svojou búrkou ich predes!

17

Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine!

18

Nech sa hanbia a desia na večné veky, nech rumenejú hanbou a zahynú,

19

a tak nech poznajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.